آمادهباش بانكها براي پرداخت وامهاي 10 ميليونتوماني

Jahan e-Sanat - - NEWS -

نظامبانكيازامروزقراراستپابهپايبرنامهبانكمركزي،طرحضربتيبراي ارائهوامهاي01 ميليونتومانيبهزوجهايجوانراآغازكند.اكنونبانكهادر حالتآمادهباشقراردارند.نظامبانكيازامروزواردطرحيميشودكهبهگفته بانك مركزي، اگر اجراي آن را درست و طبق برنامه انجام ندهد، حتما نمره منفي در كارنامهاش قرار خواهد گرفت و اگر هم به طور كامل و با برنامه پيش رود،نمرهمثبتيرادركارنامهاشبهثبتخواهدرساند.همهاينهادرشرايطي است كه بانك مركزي آن هم در هفتههاي پاياني عمرش در دولت يازدهم، عزم خود را جزم كرده تا بتواند صف طوالني كه اكنون براي دريافت وام ازدواج تشكيل شده را به حداقل و البته در وضعيت ايدهآل، آن را ظرف دو ماه به صفربرساند.برهميناساساستكهبانكمركزيتصميمگرفتهدريكطرح ضربتيازامروزپرداختوامهايازدواجراسرعتبخشد.بههميندليلهم01 بانكمنتخبدراولويتبيشترينپرداختقراردارندوبرهميناساسهمقرار است بار اصلي اجراي اين طرح ضربتي را به دوش بكشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.