مجمع بانك آينده برگزار شد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

بانك آينده روز گذش//ته اقدام به برگزاري دو مجمع س//االنه و عادي به طورفوقالعاده)انتخابهياتمديره(باحضور18 درصدسهامداراندرمركز همايشهاي رايزن واقع در نياوران كرد تا اولين بانكي باشد كه نتايج مجمع آن مش//خص ميش//ود.بانك آينده در جلسه مجمع عمومي عادي ساالنه بانك با حضور دارندگان91/18 درصد از سهام بانك، اعضاي هيات مديره و مديرعامل بانك آينده و نماينده سازمان بورس و اوراق بهادار تشكيل شد و عملكرد هياتمديره براي سال مالي يادشده تصويب شده و با توجه به سود هر سهم سال5931 به مبلغ751 ريال، تقسيم مبلغ011ريال به ازاي هر سهم نيز تصويب شد. در اين مجمع ضمن تصويب صورتهاي مالي اسفند سالگذشته0531 ميلياردتومانذخيرهشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.