تجديدنظر آلمان در صادرات تسليحات به تركيه

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ايسنا- جنگندههاي ارتش سوريه مقرهاي داعش در شرق استان رقه را بمبارانكردند. جنگندههايارتشسوريهچندينمقروخودرويداعشيها را در معدان و بئر السبخاوي در حومه رقه هدف قرار دادند كه به كشته شدن دههاداعشيمنجرشد.ديدهبانحقوقبشرسوريهاعالمكردكهازچندهفته گذشتهايننخستينبارياستكهنظامسوريهبهاينمنطقهحملهميكند. جنگندههايارتشسوريههمچنينمقرهاوخودروهايتروريستهادرغرب امالريش و شنداخيه غنيمان در حومه حمص را هدف قرار دادند.

رويت/رز- در پي افزايش تنشها ميان برلين و آنكارا، آلمان اعالم كرد كه درخواستهاي تركيه در حوزه تسليحات را مورد تجديدنظر قرار خواهد داد. دفت//ر فدرال كنترل صادرات و همكاريه//اي اقتصادي )بافا( احتمال دارد كه تاييد درخواستهاي صادرات تسليحات جديد را تصويب نكند اما پروژههايي كه در حال حاضر مورد تاييد قرار گرفته است تحت تاثير اين امر قرار نخواهند گرفت.

همچنين آلمان هشدار داد: اتباع اين كشور كه به تركيه سفر ميكنند خود را در معرض خطر قرار ميدهند. اين در حالي اس//ت كه وزير دارايي آلمان رفتار اخير دولت تركيه را با اعمال دولت سابق آلمانشرقي كمونيسم مقايسه كرد و گفت: تركيه اكنون دست به بازداشتهاي توام با خشونت ميزند و به كمترين معيارهاي كنسولگري پايبند نيست.

روابط دو كشور پس از رفراندوم 16 آوريل و همچنين ممانعت تركيه از بازديد جمعي از نمايندگان پارلمان آلمان از پايگاه اينجرليك افزايش يافت كه بازداش//ت فعاالن حقوق بشري از جمله يك تبعه آلماني اين تنشها را به اوج رسانده است.

اگرچه وزير اقتصاد تركيه خواستار خويشتنداري هر دو طرف شده است اما رجب طيب اردوغان در اظهاراتي انتقادآميز برلين را متهم كرد كه شركتهاي آلماني را از سرمايهگذاري در تركيه ميترساند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.