تيلرسون خواستار لغو محاصره زميني قطر

Jahan e-Sanat - - NEWS -

وزير خارجه آمريكا از كشورهاي عربي خواست كه به محاصره زميني قطر پايان دهند. تيلرسون جمعه گذشته اظهار كرد واشنگتن از اقدامات قطر در رابط//ه با توافقي كه با هدف مبارزه با تروريس//م و قطع منابع مالي گروههاي تروريستي انجام داده است، رضايت دارد. وزير خارجه آمريكا هفته گذشته در سفر به كشورهاي خليج فارس تالش كرد تنشها ميان كشورهاي عربي اين منطق//ه را كاهش دهد كه حاصل آن امضاي تفاهمنامهاي با دولت قطر براي تشديد مبارزه عليه تروريسم بود.

اين تفاهمنامه اما چندان رضايت كشورهاي عربي مخالف سياستهاي قطر را به دنبال نداشت بهطوري كه عربستان سعودي، مصر، امارات متحده عربي و بحرين با انتشار بيانيهاي عنوان كردند كه اگرچه اقدامات آمريكا را ارج مينهند، اما اين كافي نيست. اين چهار كشور ماه گذشته با اعمال تحريمهايي عليه قطر، آن را به تامين مالي گروههاي افراطگرا و همسويي با ايران متهم كردند؛ امري كه قطر به شدت آن را رد كرده است.

با اين حال چهار كش//ور عربي مورد اش//اره براي قطر شروط سيزدهگانهاي تعيين كردهاند كه از جمله آنها بس//تن پايگاه نظامي تركيه و تعطيلي شبكه خبري الجزيره است. قطر اين شروط را رد كرده و عنوان داشته كه اين كشورها نميخواهند دوحه سياست خارجي مستقلي داشته باشد.

در عين حال تيلرسون بر لزوم انجام مذاكره ميان قطر و چهار كشور عربي تاكيد كرده و گفته است: قطر عالقهمند به مذاكره با اين كشورها درباره خواستههايشان است اما براي دوحه اين اهميت بسياري دارد كه به حق حاكميت ملي اين پنج كشور در چنين مذاكراتي احترام گذاشته شود. وزير خارجه آمريكا همچنين درباره توافق واشنگتن و دوحه اظهار كرد: آنها براي اجراي اين توافق بسيار مصر هستند و ما از تالشهايشان در اين باره رضايت داريم.

قطر براي رفع اتهامات چهار كشور عربي، قوانيني را براي مسدود كردن شريان اقتصادي تروريسم تصويب كرده است. اين كشور تنها با عربستان سعودي مرز زميني دارد و از اين رو به نظر ميرسد مخاطب گفتههاي تيلرسون براي لزوم پايان دادن به محاصره زميني قطر بيشتر رياض باشد تا سه كشور عربي ديگر.

اي//ن در حالي اس//ت كه امير قط//ر اعالم كرد در صورتي كه كش//ورهاي تحريمكننده به حق حاكميت قطر احترام بگذارند و از ديكته كردن نظرات خود دست بردارند، آماده گفتوگو با آنها براي حل اختالفات سياسي است.

ش//يخ تميم بنحمد آلثاني، امير قطر، ش//امگاه جمعه گذشته در نطقي تلويزيوني آمادگي خود را براي گفتوگو با كشورهاي تحريمكننده قطر اعالم كرد. امير قطر همچنين تاكيد كرد اين گفتوگوها بايد براساس دو اصل احترام به حق حاكميت قطر و دوري از هرگونه ديكتهكردن نظرات و خواستههاي ديگر كشورها باشد. اين نخستين موضعگيري امير قطر درباره بحران كشورش با چهار كشور تحريمكننده است. او در آغاز نطق تلويزيوني خود گفت، در قطر زندگي عادي در جريان است و او مواضع خود را تغيير نخواهد داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.