قطع روابط تشكيالت خودگردان فلسطين با اسراييل

Jahan e-Sanat - - NEWS -

دويچهوله- بعد از تش//ديد كنترلها در حرم ش//ريف و درگيريها در بيتالمقدس، تشكيالت خودگردان فلسطين تصميم به قطع رابطه با اسراييل گرفت. در كرانه باختري رود اردن نيز س//ه اسراييلي با ضربات چاقوي يك فلسطينيكشتهشدند.

محمود عباس جمعه گذشته گفت، مناسبات زماني از سر گرفته خواهد شد كه اسراييل تدابير امنيتي جديد را لغو كند. به دليل نصب دستگاههاي فلزياب در وروديهاي محوطهاي كه مسلمانان آن را حرم شريف و يهوديان آن را كوه معبد مينامند، جمعه گذشته درگيريهاي شديدي ميان تظاهركنندگان فلس//طيني و نيروهاي امنيتي اس//راييل صورت گرفت. در اين درگيريها دستكم سه نفر كشته و بيش از 400 نفر زخمي شدهاند.

در كرانه باختري رود اردن نيز يك مرد فلس//طيني با ضربات چاقو س//ه اسراييلي را در يك شهرك يهودينشين در شمال غربي راماهلل به قتل رساند. او با ورود به خانهاي در اين شهرك با چاقو به چهار اسراييلي حمله كرد كه سه تن از آنها كشته شدند و يك نفر نيز زخمي شد. ارتش اسراييل ميگويد، مهاجم به ضرب گلوله يكي از همسايگان زخمي و به بيمارستان منتقل شد. اسراييل جمعه گذشته نيروهاي امنيتي خود را به حال آمادهباش درآورد و از بيم حمالت جديد تنها به مردان و زنان باالي 50 سال اجازه ورود به بخش قديمي بيتالمقدس و حرم شريف را داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.