آمريكا به دنبال اعمال تحريمهاي نفتي عليه ونزوئال

Jahan e-Sanat - - NEWS -

رويترز- بنا به گفته يك مقام ارشد كاخ سفيد و يك مشاور مطلع دولتي، واشنگتن در حال بررسي تحريمهاي مالي عليه ونزوئالست كه موجب متوقف شدن پرداخت ارز دالر براي خريد نفت اين كشور خواهد شد.

اين تحريمها ميتواند محدوديتهاي ش//ديدي عليه صادرات نفت خام ونزوئال و قطع دسترسي دولت سوسياليست اين كشور به ارز خارجي به وجود بياورد. تحريمهايي كه قرار است جلوي تراكنشهاي مالي شركت نفت دولتي ونزوئال با واحد پول آمريكا را بگيرد ميتواند جزو سختترين تدابير تنبيهي مرتبط با نفت باشد و به گفته دو منبع خبري در كاخ سفيد در دست بررسي هستند. دولت آمريكا ميخواهد با اين تحريمها دولت سوسياليست نيكوالس مادورو را وادار به كنار گذاشتن طرحهايش براي تشكيل يك كنگره جديد به منظور بازنويسي قانون اساسي كند. اين در حالي است كه اقتصاد متكي به نفت ونزوئال از مدتها پيش دچار بحران شديد شده و دولت ونزوئال را با چندين ماه اعتراضات عليه خود روبهرو كرده است.

تحريمهاي مربوط به قطع دسترسي دولت ونزوئال به دالر كار را براي دولت مادورو به منظور به دس//ت آوردن ارز براي پرداخت بدهيهايش و واردات كاالهاي اساسي هرچه بيشتر دشوار خواهد كرد. گفته ميشود اين تدابير آمريكا مشابه با تحريمهايي است كه عليه ايران در ارتباط با برنامه هستهاي اعمال شد و صادرات نفت ايران را به نصف كاهش داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.