هزينه041 ميلياردروبلينظاميروسيهدرسوريه

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ايس/نا- حزب يابلوكو روس//يه هزينههاي تقريبي عمليات نظامي روسيه در سوريه را منتشر كرد. مخارج عمليات نظامي روسيه در سوريه از 108 تا 140/8 ميليارد روبل ارزيابي ش//ده اس//ت. بر اين اساس سهم بيشتر هزينهها مربوط به عمليات هواپيماهاي جنگي روسيه در سوريه است كه از09 تا 117 ميليارد روبل ارزيابي ميشود. همچنين بين 3/5 تا 6/3 ميليارد روبل پرتاب 71 موشك بالدار كاليبر براي روسيه هزينه در بر داشته است. حزب يابلوكو خسارات وارده به تجهيزات نظامي روسيه را توسط گروههاي تروريستي بين 9/3 تا 11/5 ميليارد روبل ارزيابي كرده است. از سوي ديگر براي حقوق نظاميان روسيه و تغذيه آنها در ميدان جنگ 3/8 ميليارد روبل خرج شده و همچنين تاكنون 201ميليون روبل به خانواده نظاميان كشته شده در جنگ پرداخت شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.