اسراييليها نتانياهو را فاسد ميدانند

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ايس/نا- نتايج نظرسنجي جديدي نش//ان ميدهد تقريبا نيمي از اسراييليها معتقدند كه نخستوزير اسراييل فاسد است اما گمان ميكنند او مناسبترين فرد در اين سمت باشد. اين نظرسنجي كه براي روزنامه عبريزبان معاريو انجام شده نشان ميدهد 48 درصد شركتكنندگان بنيامين نتانياهو را فاسد ميدانند و 38 درصد معتقدند او فاسد نيست و مابقي ترديد دارند. 30 درصد از شركتكنندگان درباره ادعاي نتانياهو در مورد بياطالعي از فس//اد در پروژه خريد زيردريايي از آلمان معتقدند او اطالع نداشته و 55 درصد احساس ميكنند كه او از قراردادهاي مشكوك اطالع دارد. 15 درصد هم نظري نداشتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.