حضور غيرقانوني نظامي آمريكا در سوريه

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ايسنا-وزير خارجه روسيه تاكيد كرد كه حضور نظامي آمريكا در خاك سوريه هيچگونه وجهه قانوني ندارد و واشنگتن ميخواهد روي اين مساله سرپوش بگذارد. س//رگئي الوروف گفت: روند بررسي ضوابط اصلي براي تاسيس منطقه كاهش تنش در جنوب سوريه تكميل شده است و در حال حاضر جزييات مربوط به اجراي مكانيسم اين منطقه درحال حل و فصل است و اجراي اين مكانيسم در سريعترين زمان ممكن اجرايي خواهد شد. وي افزود: روند ايجاد اين منطقه ادامه دارد و جزييات مربوط به آن به صورت مفصلدرحالبررسياستتابتوانيمبهاينترتيببراجرايآتشبسوفراهم آوردن كمكهاي انساني بدون محدوديت نظارت داشته باشيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.