گزينه ترامپ براي سفيري افغانستان

Jahan e-Sanat - - NEWS -

AFP -رييسجمهور آمريكا جان بيس، ديپلمات كهنهكار را به عنوان گزينه خود براي سفير جديد آمريكا در افغانستان معرفي كرد و با اين كار به سمت كنوني وي در آنكارا پايان داد.

كاخ سفيد در بيانيه كتبي تجربه جان بيس در مبارزه با تروريسم را بسيار مهم و بزرگ جلوه داد و گفت: جان بيس دهه گذشته را به حمايت از تالشهاي دولت فدرال در بسيج متحدان و نيروهاي فدرالي براي مبارزه با تروريسم و بيثباتي در عراق، سوريه و جنوب غرب آسيا سپري كرده است. جان بيس از سال 2014 ميالدي در تركيه مستقر بوده و هدايت روابط واشنگتن – آنكارا را در جريان كودتاي ناكام و تنشها بر سر سوريه و وجود فتحاهلل گولن در آمريكا برعهده داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.