نوري مالكي به روسيه ميرود

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ايسنا-كرملين از برنامهريزي براي ديدار رييسجمهور روسيه با معاون رييسجمهور عراق طي امروز در موسكو خبر داد.

سخنگوي كاخ كرملين گفت: آماده سازي براي چنين ديداري وجود دارد. مالكي پيشتر اعالم كرده بود كه در جريان سفرش به مسكو قصد دارد با مس//ووالن عاليرتبه روس//يه از جمله والديمير پوتين، سرگئي الوروف و رييس ش//وراي فدراس//يون اين كشور ديدار كند. طبق گفته معاون رييسجمهور عراق، وي قصد تمركز بر لزوم تقويت نقش روسيه در منطقه و عراق و نيز فعاليت داش//تن در روابط اقتصادي دوجانبه در زمينههاي توليد برق، انرژي و تجارت را دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.