4000 شهروند روس در ليست سياه تركيه

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ايسنا-تركيهاساميچهارهزارشهروندروسيهرابهخاطرارتباطباداعش درفهرستسياهقراردادهاست. وزارتكشورتركيهاعالمكردتاكنونازورود 4128 شهروند روسيه به ظن ارتباط با گروه داعش به اين كشور جلوگيري شده است. همچنين از سال 2011 ميالدي تاكنون 804 شهروند روسيه به اتهام ارتباط با گروه تروريستي داعش از تركيه اخراج شدهاند. براساس اين گزارش تاكنون 53 هزار و 781 تبعه خارجي از 146 كشور جهان در فهرست سياه تركيه به ظن ارتباط با گروه داعش قرار گرفتهاند كه به ترتيب عربستان سعودي 7523) نفر(، تونس 4605) نفر( و روسيه 4128) نفر( در ميان سه كشور بيشترين دارنده تروريست قرار دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.