آمريكا: رهبر كرهشمالي ديوانه نيست

Jahan e-Sanat - - NEWS -

يوروني/وز- رييس آژانس اطالعات مل//ي آمريكا اعالم كرد: اگرچه رهبر كرهشمالي رفتارهاي نگران كنندهاي از خود نشان ميدهد اما وي تصميمهاي عقالني براي حفظ رژيمش ميگيرد. دن كوتز اعالم كرد: كيم جونگ اون، رهبر كرهشمالي رفتاري از خود نشان داده كه در انظار عمومي س//واالت بسياري درباره اينكه چه كسي است و چه فكر و رفتارهايي از خود نشان ميدهد، ايجاد كرده است. وي ادامه داد: براساس ارزيابيهاي ما اگرچه وي انسان كامال غيرعادي است اما ديوانه نيست، برخي از رفتارهاي وي ناشي از تصميمهاي عقالني براي حفظ رژيمش است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.