آينده مبهم اصالحات بورس

شاپورمحمدي باز هم وعده داد؛

Jahan e-Sanat - - NEWS -

گروه بورس - در حالي ك ه از چند ماه پيش تا به حال فعاالن بازار س//هام منتظر حذف يا دستكم اصالح محدوديتهاي فعلي در بورس هستند، رييس سازمان بورس روز گذشته در گفتوگو با رسانه سازماني خود »سنا« اعالم كرد كه اين نه//اد هنوز به جمعبندي حذف محدوديتهاي بورس نرس//يده است. وي در اين گفتوگو در حالي باز هم آينده نزديك را زمان احتمالي حذف محدوديتهاي معامالت بورس اعالم كرد كه حداقل نزديك به ش//ش ماه از اين آينده نزديك مبهم براس//اس وعده پيشين وي ميگذرد اما اتفاقي در بازار سهام براي رفع دغدغه س//هامداران رخ نداده است. رييس س//ازمان ب//ورس و اوراق بهادار در اين گفتوگو اظهار داشت: سازمان بورس و اوراق بهادار فرآيندها را زمانسنجي كرده و تمركز آن بر كوتاهتر شدن زمانهاست و در حوزه فعاليت شركتهاي پردازش اطالعات مالي تسهيالت خوبي صورت گرفته اس//ت. شاپورمحمدي با بيانمطلبفوقگفت:درخصوصنرمافزارهاي مورد استفاده س//ازمان بورس و بازار سرمايه ارزيابيهاي تخصصي انجام شده و در اين زمينه صاحبنظران و فعاالن نظرات كارشناسي خود را به اين سازمان اعالم كرده اند و اكنون به مرحله اجرا رسيده اس//ت. وي در ادامه افزود: در پي اين اقدام در زمان عملكرد نهايي نرمافزارها با افزايش محسوس سرعت مواجه شديم به اين ترتيب الزم نيست براي تاييد نرمافزارها زمان زيادي صرف ش//ود. سخنگوي سازمان بورس درباره دستورالعمل جديد توقف و بازگشايي نمادها نيز گفت: دستورالعمل نهايي شده و به زودي به مرحله اجرا ميرسد و به اين ترتيب يكي از وعدهها براي رفع محدوديتها از اين طريق برطرف ميشود. رفعمحدوديتهادرآيندهنزديك محم//دي در ادامه در خصوص رفع س//اير محدوديته//ا گف//ت: در خص//وص تغيير در س//از و كار فعلي حجم مبنا و دامنه نوسان نيز كارشناسيهاي الزم جهت بازنگري در بحثهاي مقرراتي و آييننامهها صورت گرفته است. وي ادامه داد: موضوعاتي كه در اين رابطه به سامانه معامالتي مرتبط اس//ت نيز دنبال و س//ازوكار اجرايي آن تنظيم شده و اميدواريم در چند ماه آينده به جمعبندي نهايي برسيم. دبير شوراي عالي بورس در خصوص كاهش كارمزدها گفت: به دنبال كاهش كارمزد سازمان بورس و ساير اركان هس//تيم، البته در اي//ن مورد با توجه به سياس//ت حمايت از صنعت كارگزاري، كارمزد كارگزاريها كاهش نمييابد. وي با بيان اينكه اين اقدام تا دو ماه آينده به سرانجام ميرسد و به بازار اعالم ميشود، اظهار داشت: با اين اقدام كمك ميش//ود كه معامالت الگوريتمي شكل بگيرد و س//ياليت بازار بيش//تر شود، همچنين سود كساني كه فعاليت ميكنند به اين ترتيب بيش//تر ميشود. وي با اش//اره به اين نكته كه س//ازمان بورس ميخواهد از درآمدهايش كم كند ت//ا فعاالن بازار بتوانند راحتتر كار كنند، خاطرنش//ان كرد: در حوزه ماليات مقطوع نيم درصد با س//ازمان امور مالياتي صحبت شده و فرآيند به گونهاي جلو ميرود كه اين مكانيسم نيز اصالح شود. رايزنيباسازمانامورمالياتي دبير ش//وراي عالي بورس خاطرنشان كرد: نيم درصد ماليات از نظر ما زياد اس//ت. چون يكسوي سرمايهگذاري در بازار سرمايه ضرر است. به عبارتي بعضي از مواقع س//هامداران ضرر كردند پس وقتي كسيدرخريدوفروشضررميكندپرداختماليات منصفانه نيست و اين موضوعي است كه براي رفع آن در حال رايزني با سازمان امور مالياتي هستيم. وي در اينباره ادامه داد: همانطور كه درخصوص توقف و بازگش//اييها نظرخواهي از كارشناسان و فعاالن بازار مبناي عمل سازمان بوده در مورد بحث مالي//ات هم حتما از اهالي بازار نظرخواهي خواهد شد. رييس سازمان بورس در خصوص امكان تغيير در فرآين//د اعالم EPS نيز گف//ت: در اين مورد به سمت استانداردهاي بينالمللي حركت ميكنيم تا از مفروضاتي كه امكان خدشه و تحركات عامدانه به آن وجود دارد دوري شود و حفظ شفافيت بيشتر مورد توجه ويژه سازمان بورس است. تغييرروشها محمديبابياناينكهدردنيا،مفروضاتمديريتي، بيشتر از كشور ما افشا ميشود، در اينباره تشريح كرد: به دنبال اين موضوع هستيم كه از اين پس اين رويه مبناي عمل ما قرار گيرد تا در مسايلي كه حوزه افشاي اطالعات مديريتي است دقت عمل بيشتري صورت گيرد و مديران مسووليتپذيري بيشتري داشته باشند. سخنگوي سازمان بورس تصريح كرد: يكي از اقدامات خوبي كه سال قبل در زمينه افشاي اطالعات واقعي انجام شده افشاي اطالعات واقعي توليد و فروش ناش//ران بود كه از اين پس اعداد و ارقام واقعي و معتبر مبناي عمل باشد. وي در بخش پاياني تصريح كرد: در حوزه اصالح قوانين و مقررات بازار سرمايه مباحثي مربوط به دستكاري يا پيش دستيدرمعامالتكهبعضابهضررسهامدارانمنجر ميشد حتما در قانون جديد بازار سرمايه مورد توجه ويژه قرار ميگيرد و از اين پس سعي ميشود بازار با اطمينان و سالمت بيشتري پيش رود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.