سازمان بورس و بانكها البي نميكنند

Jahan e-Sanat - - NEWS - نگاه

اقدامه//اي نظارت//ي بانك مركزي و س//ازمان ب//ورس به عن//وان دو نهاد ناظر هيچكدام مغاير يكديگر نيس//ت و برخالف ادعاي برخي رسانهها هيچ موازيكاري يا تضادي در اين بين وجود ندارد. حس//ن اميري، معاون سازمان بورس در گفتوگو با فارس ضمن بيان اينك//ه تاكنون هيچ البياي از س//وي سازمان بورس با سازمان حسابرسي بر سر انتشار قالب نمونه صورتهاي مالي بانكها به بازار صورت نگرفته اس//ت، عنوان كرد: سازمان بورس تاكنون در اين زمينه البي نداشته و براساس مواد «41» و «42» قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اس//المي ايران همه ناشران اعم از بانكها و ساير شركتها موظف به ارائه اطالعات خود طبق استاندارد ملي هستند. معاون نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار با يادآورشدناينمطلبكهمرجعتعيين استانداردهاي ملي سازمان حسابرسي است، تاكيد كرد: هر فرمتي كه طبق استاندارد ملي تهيه شده باشد، اعم از اينكه ناش//ر بانك يا شركت توليدي و خدماتي باشد، به عنوان صورت مالي قابل استناد خواهد بود. وي ادامه داد: فرمت ابالغي توسط سازمان بورس با همكاري سازمان حسابرسي و برخي از اعضايجامعهحسابدارانرسميوبانك مركزي طي دو س//ال كار كارشناسي تهيه شده و بحث ارائه فرمت سنتي و غيرسنتي معني ندارد زيرا صورتهاي مالي بايد طبق استانداردهاي ملي تهيه ش//وند. اما سطوح افشا در يادداشتها ميتواند متفاوت باشد. اميري با بيان الزام ش//ركتهاي پذيرفته ش//ده در بورس به تهيه صورتهاي مالي منطبق با استانداردهاي ملي و طبق قانون بازار اوراق بهادار يادآور شد: اگر بانك مركزي يكسري از فرمتهاي ديگر يا حتي براي شفافيت بيشتر صورتهاي مالي نمونه بانكها و موسسات تحت نظارت خود را مدنظر دارد در بخش//نامه س//ازمان بورس به آن اش//اره شده كه برمبناي آن ش//ركتها ميتوانند اطالعات مد نظر بانك مركزي را به همراه اظهارنظر حسابرس در س//ايت كدال بگذارند و محدوديتي در اين زمينه وجود ندارد چراكه در حقيقت به عنوان اطالعات مكم//ل ميتواند مورد اس//تفاده تمام تصميمگيرندگان از جمله سهامداران ق//رار گيرد اما بانكهايي كه در بورس پذيرفته شده و نزد سازمان ثبت شده هس//تند بايد صورتهاي مالي خود را طبق اس//تانداردهاي ملي ارائه دهند. اين مقام مس//وول با اش//اره به اينكه اگر بان//ك مركزي فرمتي جديد براي ارائ//ه صورتهاي مالي را در نظر دارد، بايد از طريق س//ازمان حسابرسي به عن//وان متولي اس//تانداردگذاري اين موض//وع را ح//ل و فص//ل و پيگيري كن//د، درباره ش//روط س//ه گانه بانك مركزي براي برگزاري مجامع س//االنه بانكهاي بورسي گفت: بانك مركزي يك نهاد نظارتي است و كليه بانكها باي//د ضوابط بانك مرك//زي را رعايت كنن//د. وي اف//زود: اقدامهاي نظارتي بانك مركزي و سازمان بورس به عنوان دو نهاد ناظر هيچ كدام مغاير يكديگر نيس//ت و برخالف ادعاي ژورناليستي برخي رس//انهها هيچ موازي كاري يا تض//ادي در اين بين وج//ود ندارد. به گفته اميري، مباحث تخصصي و فني در زمين//ه نظارت ب//ر بانكها مطرح بوده و جايگاه نظارتي بانك مركزي به عنوان متولي سياستگذاري پولي كشور بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد، هرگونه اطالعات كه ب//ه تصميمگيرندگان از جمله س//هامداران يا س//اير نهادهاي تخصصي كمك كن//د بايد از مجاري شفاف انتش//ار يابد. وي افزود: چنين اقدامهايي ممنوعيت و تعارضي با هم ندارند و همه بايد به دنيال ش//فافيت باالتر و اعتماد بيش//تر به صورتهاي مالي باشيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.