افزايش تحرك سهامداران

Jahan e-Sanat - - NEWS -

در اولين روز معامالت تاالر شيشهاي در اين هفته شاخص كل 508 واحد رش//د مواجه ش//د و از ميانه كانال 80 هزار واحدي باالتر رفت. در اين روزها قيمت س//همها در بورس تهران توانس//ته نسبت به روزهاي گذشته از رشد بيش//تري برخوردار باشد. به گزارش ايسنا، روز گذشته با شاخص كل بازده نقدي و قيمتي بورس اوراق بهادار تهران 508 واحد رشد كرد و به رقم 80 هزار و 670 واحدي رسيد. همچنين شاخص كل هم وزن با 128 واحد رشد به رقم 17 هزار و 669 واحدي رسيد. همچنين شاخص بازار شناور پس از 592 واحد افزايش عدد 88 هزار و 802 واحدي را تجربه كرد و شاخص بازار اول و دوم هر يك به ترتيب 526 و 165 واحد رش//د كرد. در معامالت روز گذشته نماد معدني و صنعتي گلگهر، معدني و صنعتي چادرملو، گسترش نفت و گاز پارسيان به ترتيب با ‪87 ،192‬ و 44 واحد تاثير مثبت، بيشترين نقش افزاينده را روي دماسنج بازار داشتند. همچنين نمادهاي سرمايهگذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين، مخابرات ايران و پتروشيمي فجر به ترتيب با 17،10 و شش واحد تاثير منفي بيشترين نقش كاهنده را روي شاخص اعمال كردند. روز گذشته در گروه خودرو اكثريت قريب به اتفاق نمادها روند رشد را در قيمت پاياني تجربه كردند. همچنين در گروه قند و شكر غير از معدود نمادهايي مابقي با كاهش در قيمت پاياني مواجه شدند. در معامالت روز گذشته اكثريت نمادها در گروههاي استخراج كانههاي فلزي، محصوالت ش//يميايي روند رو به رش//دي را تجربه كردند. ارزش معامالت بورس تهران روز گذشته به رقم 437 ميليارد تومان بالغ شد كه اين رقم ناشي از دست به دست شدن 693 ميليون سهم و اوراق مالي قابل معامله طي 43 هزار و 727 نوبت دادوستد بود. گردشنمادها همچنين نماد معامالتي شركتهاي گروه توليدي مهرام)غمهرا(، معدني و صنعتي گلگهر)كگل( پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساالنه مبني بر تقسيم سود نقدي، ش//هد ايران)غشهد( پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساالنه بدون تقسيم سود نقدي، معدني و صنعتي چادرملو)كچاد( پس از برگزاري مجامع عمومي عادي ساالنه مبني بر تقسيم سود نقدي عمومي فوقالعاده مبني بر تصويب افزايش سرمايه، صنايع مس شهيد باهنر)فباهنر( با توجهبهتعديلپيشبينيدرآمدهرسهمسالماليمنتهيبه92 اسفند69، كشتيرانيجمهورياسالميايران)حكشتي(باتوجهبهاعالمپيشبينيدرآمد هرسهمسالماليمنتهيبه13 خرداد79،تعديلپيشبينيدرآمدهرسهم سالماليمنتهيبه13 خرداد69 بازگشاييشدند.همچنيننمادمعامالتي شركتهاينوسازيوساختمانتهران)ثنوسا(،قندهكمتان)قهكمت(،سيمان سفيدني ريز )سنير(، پتروشيمي پرديس )شپديس(، توسعه معدني و صنعتي صبانور )كنور( و فوالد خوزستان )فخوز( با توجه به تعديل پيشبيني درآمد هرسهم،كارخانجاتتوليديشيشهداروييرازي)كرازي(جهتبرگزاريمجمع عمومي عادي ساالنه به منظور انتخاب اعضاي هيات مديره، شركت بينالمللي توسعه ساختمان )ثاخت( جهت برگزاري مجمع عمومي فوقالعاده به منظور تصميمگيري درخصوص افزايش سرمايه متوقف شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.