رشد 3 واحدي آيفكس

Jahan e-Sanat - - NEWS - فرابورس

گروه بورس- فرابورس آخرين روز معامالتي تيرماه 96 را با سبزپوش//ي آيفكس و معامل//ه 110 ميليون ورقه به//ادار به ارزش بيش از 869 ميليارد ريال پشتسر گذاشت. در معامالت روز گذشته شاخص كل فرابورس با تجربه رشد بيش از 3 واحدي، در نزديكي پله 924 واحدي ايس//تاد كه عمده رشد آن از جانب نماد »زاگرس« متعلق به شركت پتروشيمي زاگرس رقم خورد. بهترتيبنمادهاي»زاگرس«،»دماوند« و »ميدكو« تا س//قف 1/5 واحد تاثير مثبت بر آيفكس داشتند در حاليكه درمقابلنمادهاي»بمپنا«و»خراسان« با بيشترين تاثيرگذاري منفي از رشد بيش//تر اين نماگر جلوگيري كردند. معامالت بازارهاي اول و دوم فرابورس نيز روز گذشته به دادوستد 66 ميليون سهمبهارزش122 ميلياردريالمنتهي شد. در مجموع اين دو بازار نماد شركت گروهصنايعكاغذپارسبيشترينحجم و ارزش معام//الت را در اختيار گرفت. روز گذشته كماكان توقف و بازگشايي نمادها به دليل برگزاري مجامع عمومي عادي ساالنه صاحبان سهام شركتها ادامه يافت كه براس//اس آن نمادهاي »حخزر« و »تليسه« بازگشايي و نماد »ثغرب« متوقف ش//دند. نقل و انتقال 42 ميليونسهمبهارزش411 ميليارد ريال نيز ماحصل معامالت انجام شده در مجموع تابلوهاي بازارپايه است. به ترتيب دو نماد »لكم//ا« و »دقاضي« بيش//ترين حجم و ارزش معامالت را در بازارپايه را كسب كردند. نگاهي به معامالتتابلوياوراقتسهيالتمسكن نيز نش//ان ميدهد كه اغلب نمادهاي اين بازار با افت قيمت روبهرو شدهاند. تسهها در اين تابلو در بازه قيمتي 747 ت//ا 780 هزار ريال نوس//ان كردند كه بيش//ترين قيمت آنها به تسه خرداد 96 و كمترين آن به تس//ه مرداد 94 اختصاص داش//ت. در نهايت 58 هزار ورقه تسهيالت مسكن به ارزش بيش از 44 ميلي//ارد ريال در اين تابلو مورد معامله قرار گرفت. در همين حال در بازار اوراق با درآمد ثابت، سرمايهگذاران 469 هزار ورقه بهادار را به ارزش 463 ميليارد ريال دس//ت به دست كردند كه اسناد خزانه اسالمي مرحله نهم با معامله بيش از 107 هزار ورقه به ارزش تقريبي 105 ميليارد ريال، بيشترين حجم و ارزش معامالت را در اين بازار تجربه كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.