افت بورسهاي آمريكا بهخاطر تحقيقات FBI

Jahan e-Sanat - - NEWS - بینالملل

تحقيقات FBI روي پرونده تخلف احتمالي ترامپ و روسيه در انتخابات س//ال گذشته، موجب به دست آمدن س//رنخهاي جدي//د و همچنين افت شاخصهاي آمريكا ش//د. به گزارش سنا، مراودات تجاري ترامپ با روسيه موجب ش//د FBI به فصل جديدي از پرونده تخلفاتي ترامپ دست پيدا كند. خريد آپارتمانهاي ترامپ در برجهاي معروف وي، توسط يك خريدار روسي، FBI را ب//ه نتايج جالبي رس//اند. اين خبر موجب توقف برنامههاي اقتصادي آمريكا و افت شاخصها در بورس اين كش//ور ش//د. در اين بازارها، شاخص داوجونز كاهش 0/1 درصدي داش//ت. در حاليكه ش//اخصهاي اس اند پي و ن//زدك هر ك//دام با كاه//ش 0/04 درصدي معامالت را ب//ه پايان بردند. اين در حالي اس//ت كه قيمت يورو با بيشترين ميزان افزايش در مقايسه با دالر معامله ش//د و افت شاخصهاي اروپايي نيز به ثبت رسيد. كاهش ميزان صادرات در اروپا بهخصوص در صنعت خودروس//ازي به دليل افزايش قيمت يورو، موجب نزول ش//اخصها در اين منطقه شد. در اين بازارها نيز شاخص يورواس//تاكس كاه//ش 1/3 درصدي داشت. فوتسي لندن 0/4 درصد منفي ش//د و داكس آلمان با روند منفي 1/6 درصدي مواجه شد. در حاليكه كك فرانسه افت 1/5 درصدي را از آن خود كرد اما در اين بين، افت قيمت سهام شركتهاي انرژي بيشترين تاثير را در روند كاهشي شاخصها داشت. افزايش عرضه از سوي كشورهاي عضو اوپك موجب بازگشت آشفتگي در بازار نفت شد و قيمت اين كاال را با روند كاهشي همراه كرد. در بازارهاي كااليي، قيمت نفت اينترمديت تگزاس با كاهش 2/4 درصدي هر بشكه 45 دالر و 68 سنت معامله شد. قيمت طال نيز با رشد 0/8 درصدي به هر اونس يك هزار و 254 دالر رس//يد اما در بازارهاي آس//يايي نيز افت ش//اخصها در شروع ساعات معامالتي به ثبت رسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.