اشتغالزايي ايراني در پسابرجام

رونمايي از كارگاه تعمير و نوسازي كمپرسورهاي صنعت نفت و گاز كشور با حضور سفير سوييس در تهران

Jahan e-Sanat - - NEWS -

شيداملكی-برجام معاهدهاي بينالمللي، در راستايبهبودشرايطاقتصاديوصنعتيايراناست كه توانست صنعت و تجارت ايران را نجات دهد. پيشازبهنتيجهرسيدنبرجام،تحريمهايجهاني تا جايي پيش رفته بود كه قدم برداشتن در مسير صنعتوتكنولوژيبسياردشواربود.تحريمايراناز سوي كشورهاي اروپايي موجب عدم دسترسي به تكنولوژي روز جهاني و همچنين مستعمل شدن ماشينآالتمختلفشدهبود.

تحريمهاتاجاييترمزپيشرفتصنعتوتجارت ايرانراميفشرد،كهحتيصنعتنفتوگازكشور نيز با مخاطرهاي جدي روبهرو شد. عدم دسترسي به تكنولوژي روز دنيا در راستاي استخراج و فرآوري نفت و گاز اين ثروت ملي را نيز منجمد كرده بود؛ انجمادي كه در صورت ادامه آن ديگر صنايع كشور نيزبامشكالتيجديمواجهميشدند.

اي//ن درحالي اس//ت كه توق//ف تحريمهاي كش//ورهاي اروپايي به واس//طه توافق هستهاي ايران و 5+1 و به نتيجه رس//يدن برجام، مسير و نقش//ه راه موقعيت صنعتي ايران را تغيير داد. راه براي ورود شركتهايي كه آمادگي سرمايهگذاري در ايران را داش//تند باز ش//د و شركتهاي بزرگ عرصه نفت و گاز، همچون توتال و شل يكي پس از ديگري براي همكاري با شركتهاي ايراني اعالم آمادگيكردند.

در همين راستا شركت بوركهارد كامپرشن توليدكننده كمپرس//ورهاي رفت و برگش//تی سوييسي با ورود تكنولوژي كمپرسورسازي اين كشور به ايران تالش دارد تكنولوژي ساخت اين كمپرس//ورها را بوميسازي كند و در پي آن نه تنها در عرصه صنعت قدمهاي جديتري بردارد بلكه نيروي كار ايراني را با اس//تفاده از سرمايه داخلي به كار گمارد.

از همينرو شركت كمپرسورسازي بوركهارد كاپرشنطيهمايشيباحضورسفيرسوييس،مدير بوكهاردوهمچنينديگرشركتهايوابستهبهحوزه گاز،نفت،پتروشيمی،صنايعفوالدوتكنولوژيهاي وابسته ماشينآالت جديد خود در حوزه تعميرات و ساختكمپرسوررابهنمايشگذاشت.

جوليوس هاس، سفير سوييس در ايران با اعالم خرسندي از پيشبرد اين همكاري در اين نشست افزود: روابط بين سوييس و ايران مثبت است.

جوليوس هاس با روشن توصيف كردن آينده روابط ايران و س//وييس گفت: اين موضوع باعث خرسندي است كه رهبر انقالب و رييسجمهور ايراننسبتبهروابطمتقابلدوكشوررضايتدارند. اينرضايتروابطرامستحكمترخواهدكردوموجب بهبودشرايطخواهدشد.

شركت بوركهارد كامپرشن تهران با سرمايه 42 ميليارد ريالي فاز اول تعميرات كمپرسورها را آغاز كرده است. اين شركت تالش دارد عالوه بر تعميرات كمپرسورهاي ساخت شركت خود، تعميرات كمپرس//ورهاي ديگر شركتها را نيز اجرايي كند.

شروين رودگركيا، مديرعامل شركت بوركهارد كامپرش//ن تهران، در رونمايي از كارگاه تعميرات كمپرس//ور گفت: تالش ما اين اس//ت كه تمامي خدماتمربوطبهتعميرات،تامينقطعات،خدمات پس از فروش را نه تنها براي كمپرسورهاي ساخت اينشركتبلكهبرايكمپرسورهايرفتوبرگشتي از برندهاي ديگر ارائه دهيم.

وي تاكيد كرد: پيشرفت در حوزههاي صنعتي موجبخواهدشدوابستگيهايكشوردربلندمدت بهكشورهايتوسعهيافتهدرچنينحوزههاييكاسته شود.اينكاهشوابستگياستقاللكشورراافزايش خواهد داد و در چند سال آينده ساخت قطعات به صورت بومي را در پي خواهد داشت.

به گفته مديران شركت بوركهارد كامپرشن در طول سالهاي اخير در خالل تحريمهاي اتحاديه اروپا، اين ش//ركت از مش//تريان ايراني حمايت و جوابگويسواالتومشكالتبهرهبرداريوتعميرات كارفرمايان بوده است.

ازسوييديگركارشناسانفنيشركتبوركهارد كامپرشنسوئيسبهشكلفصليبهايرانسفرودر مجتمعهايپتروشيميبرايجوابگوييوراهنمايي كارشناسان مهندس//ي، بهرهبرداري و تعميرات واحدها حضور يافتهاند. از سويي ديگر اين شركت مستقيموبيواسطهلوازميدكياصليدستگاههاي خود را از س//وييس و با قيمت مصوب بينالمللي تامين كرده است.

مديرانديگرشركتهاطيبازديديكهازكارگاه بوركهارد كامپرشن تهران داشتند با ماشينآالت تعميرات اين ش//ركت از نزديك آشنا شدند. اين درحالي اس//ت كه اين تعميرات پي//ش از اين در امارات متحده عربي انجام ميش//د. بديهي است ورود اين تكنولوژي و بوميسازي آن، نه تنها بهبود وضعيت اش//تغال را به همراه خواهد داشت، بلكه موجب احساس امنيت خاطر مديران كارخانههاي داخلي خواهد شد.

ازآنجاييكهگسترششركتبوركهاردكامپرشن تهران، در حال حاضر تعدادي نيروي كار داخلي را نيز مشغول به كار كرده است، ميتوان چشماندازي روشن را براي آن تصوير كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.