چرا صنعت و معدن همچنان در ركود است؟

گزارش اتاق بازرگاني ايران؛

Jahan e-Sanat - - NEWS -

بخش صنايع و معادن س//ال 1394 با نرخ منفي 6/1 درصدي مواجه شده بود. بنابراين در سال 95 بخش صنايع و معادن از ركود مطلق خارج شد و به باالي صفر صعود كرد اما هنوز با رونق فاصله دارد.

بخش صنايع و معادن شايد در ميان تمامي اجزاي رشد اقتصادي ملموسترين جايگاه را داشته باشد. اين بخش در هم تنيدگي زيادي با بدنه جامعه بهخصوص در شهرها دارد. رشد توليدات صنعتي اهميت بااليي براي اقتصادها دارد.

ركود يا رونق اقتصاد در بخش صنعت بيش از ساير بخشها خود را نشان ميدهد. شايد به همين دليل باشد كه با وجود ثبت نرخ رشد 12/5 درصدي براي اقتصاد در سال 59، هنوز طعم رونق در بدنه اقتصاد چشيده نشده است چراكه اين ميزان رشد اقتصادي بيشتر در بخش نفت حادث شده و سهم صنايع از آن اندك است.

طبق آمار بانك مركزي نرخ رش//د بخش صنايع و معادن در سال گذشته 2/2 درصد بوده است. البته بخش صنايع و معادن سال 1394 با نرخ منفي 6/1 درصديمواجهشدهبودبنابرايندرسال59 بخشصنايعومعادنازركودمطلق خارج شد و به باالي صفر صعود كرد اما هنوز با رونق فاصله دارد.

صنايع و معادن در آمارهاي اعالمي از س//وي بانك مركزي به 4 زيربخش شامل معدن، صنعت، ساختمان و برق، گاز و آب تقسيم شده است كه هر كدام از اين بخشها ساز متفاوتي را كوك كردهاند. بخش صنعت پرتوفيقترين بخش در ميان 4زيرمجموعه صنايع و معادن بوده است كه رشد 6/9 درصدي در سال گذشته داشته است. بخش برق، گاز و آب رشد 6/8 درصدي داشته كه معموال پايدار است؛ بخش معدن رشد 2/1 درصدي را در سال 95 تجربه كرده است اما ساختمان اما تنها بخش زير صفر اقتصاد ايران لقب گرفته است.

به گزارش مهر به نقل از اتاق بازرگاني ايران، س//ال گذش//ته رشد در همه بخشهاي اقتصاد به باالي صفر آمد اما بخش ساختمان در ركود باقي ماند تا رشد منفي براي آن ثبت شود. نرخ رشد بخش ساختمان در سال گذشته منفي 13/1 درصد ثبت شد تا به عنوان ركورددار ركود شناخته شده باشد.

بخشصنعتكهرشد9/6 درصديداشته،بيشتررشدخودرامديونتحرك ايجاد شده در صنايع بزرگ است. طبق اعالم وزارت صنعت، معدن و تجارت، رشد كارگاههاي بزرگ صنعتي در سال 95 فراتر از سالهاي اخير بوده است. فوالدسازيها و خودروسازان در اين سال با رشد بااليي مواجه شدهاند اما صنايع كوچك و متوسط هنوز طعم رشد واقعي را در توليد نچشيدهاند. بنگاههايي كه به اش//تغالزايي شهرت دارند در انتظار رونق بهسر ميبرند تا شايد در سال 96 بخت با آنها نيز يار باشد.

طرحهاي تسهيالتي براي تحرك بنگاههاي كوچك و متوسط از سوي دولت فعال شده است تا شايد رونق در اين بخش ملموس شود. فعاالن اقتصادي در سال 96 در انتظار تحركبخشي به بنگاههاي كوچك و متوسط هستند تا اين بخش به ياري رشد توليد و اشتغال بشتابد. چالش اصلي در اين بخش كمبود تقاضا در بازار است كه تقويت بازارهاي صادراتي و افزايش قدرت خريد طبقه متوسط در داخل، امكان تقويت آن را بهوجود خواهد آورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.