جايگزينيكاميونهايفرسودهباكاميونهاي نو در كشور

Jahan e-Sanat - - NEWS -

»جهانصنعت«- شركت سايپاديزل كاميونهاي فرسوده كشور را با كاميونهاينوجايگزينميكند.

رسول محمدصادقي در مراسم امضاي قرارداد چهارجانبه براي نوسازي بخشي از ناوگان حملونقل فرسوده باري طي سخناني خاطرنشان كرد: با نوسازيناوگانفرسودهباريباخودروهايجديدمصرفسوخت52 درصد كاهشخواهديافت.

وي اظهار كرد: طبق گزارشات سازمان بهداشت جهاني در سال4102 ميزانخساراتناشيازآلودگيهوادرجهان61 هزارميليارددالربودهاست 26/2هك درصدآنمربوطبهخودروهايفرسودهبودهاست.

وي با بيان اينكه با نوس//ازي ناوگان فرس//وده حملونقل باري كشور با خودروه//اي جديد، آاليندگي خودروها تا57 درصد كاهش خواهد يافت، خاطرنشانكرد:كاهش52 درصديمصرفسوختازديگرمزاياينوسازي كاميونهاي فرسوده با كاميونهاي جديد است.

اوادامهداد:ظرفيتشركتسايپاديزلبيشاز01 هزاردستگاهدرسال است كه امسال حدود 3500 دستگاه و سال آينده حدود 5000 دستگاه توليدخواهدشد.

صادقي خاطرنش//ان كرد: در طرح نوسازي ناوگان فرسوده باري كشور شركتخودروساز052 ميليونتومانتسهيالتپرداختميكند.

وي خاطرنشان كرد: در حال حاضر تسهيالت پرداختي از سوي سيستم بانكي كش//ور گران است و سيستم بانكي بايد در جهت كاهش نرخ بهره تسهيالتحركتكندتاهزينهتوليدكنندگانكاهشيابد.

شركت سايپاديزل در قراردادي چهارجانبه با مشاركت سازمان راهداري و حملونقلجادهاي،شركتبهينهسازيمصرفسوختوبانكتوسعهتعاون، جايگزيني كاميونهاي فرسوده ناوگان باري كشور را برعهده گرفت.

براساس اين قرارداد در فاز اول آن 600 دستگاه از كاميونهاي فرسوده با عمر بيش از53 سال در حال تردد در جادههاي كشور با كاميونهاي ولو جايگزينخواهدشد.

بااجراييشدناينقراردادمصرفسوختناوگانحملونقلباريكاهش يافته و ميزان آاليندگي اين ناوگان نيز كمتر خواهد شد.

شركتسايپاديزلبابرخورداريازمحصوالتباكيفيتروزبااستانداردهاي جهاني ميتواند زمينه نوسازي ناوگان فرسوده باري كشور را فراهم سازد.

ب//ا اج//راي اين قرارداد ضم//ن ايجاد زمينه ام//كان بهرهمندي ناوگان حملونقل باري از محصوالت روز جهاني، زمينه كاهش مصرف س//وخت و هزينههاي حملونقل و همچنين افزايش سرعت جابهجايي بار در كشور فراهمميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.