توليدسهمحصولجديدايرانخودرو در سال 96

يكهزارع اعالم كرد:

Jahan e-Sanat - - NEWS -

هاشم يكهزارع، مديرعامل گروه صنعتي ايرانخودرو نيز در گزارشي از عملكرد اين شركت در زمينه رشد تيراژ توليد، سودآوري، افزايش كيفيت، عرضه محصوالت جديد، اصالح ساختار، توسعه صادرات و پيشبرد اهداف و سياستهاي اعالم شده شركت در سال مالي منتهي به سيام اسفندماه 95 توضيحاتي ارائه كرد.

يك//هزارع در مجمع عمومي عادي س//االنه صاحبان س//هام، توس//عه همكاريهاي بينالمللي، توسعه محصوالت و بازار و توسعه مالي–اقتصادي را از جمله محورهاي اصلي حركت ايرانخودرو ذكر كرد كه در سايه بهبود فضاي كسب و كار پس از برجام سرعت گرفته است.

يكهزارع ضمن ارائه گزارش عملكرد و دستاوردهاي شركت در سال 95 بهسهامدارانمتذكرشد:ايرانخودرودراينسالموفقبهتوليد156 هزار دستگاه انواع محصوالت سواري و وانت و حفظ سهم بيش از 50 درصدي خود در خودروهاي سواري براي سومين سال پياپي شده است.

مديرعامل ايرانخودرو افزايش تيراژ توليد محصوالت را همراه با افزايش كيفيت دانست و تاكيد كرد: در سال گذشته محصوالت رانا، سوزوكي، پژو 602،دنا،سورنوتندر09 ستارههايكيفيخودراافزايشدادندودرسال جاري نيز محصوالتي چون تندر پالس، دنا پالس در اولين حضور خود در ارزيابي چهار و سه ستاره كيفي را كسب كردند.

وي در ادامه افزود: همچنين در حوزه توس//عه محصوالت و سهم بازار تكميلسبدمحصولازطريقايجادوتوسعهمشاركتهايبينالمللي،توسعه پلتفرم و قواي محركه، تنوعبخشي به پرتفوي محصوالت و ارتقاي سطح كيفيمحصوالتمدنظرقرارگرفتهاست.

مديرعامل گروه صنعتي ايرانخودرو از توليد محصوالت جديد به منظور پاسخگوييبهنيازمشتريانخبردادوگفت:سهمحصولدناپالستوربو،دنا پالس اتوماتيك و سورن ديزل در سال جاري توليد خواهند شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.