تخصيصمنابعبهصنايعدرسال59 عادالنه صورتگرفت

Jahan e-Sanat - - NEWS -

باشگاه خبرنگاران جوان- معاون وزير صنعت، معدن وتجارت گفت: دولتسالگذشته61 هزارميلياردتومانبهصنايعبحرانزدهكشورپرداخت كرد و امسال نيز قصد دارد 30 هزار ميليارد تومان ديگر به صنايع توليدي كشوراختصاصدهد.

منصور معظمي، مديرعامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در رابطه با چگونگي شناسايي و تخصيص منابع مالي به صنايع كشور گفت: در هر استان كميتهاي به رياست استاندار و معاونت رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان براي بررسي اين موضوع تشكيل شده است. وي در ادامه افزود: اين كميته استاني طرحهاي دريافتي را مورد بررسي قرار ميدهد و پس از تصويب، به سيستم بانكي معرفي ميشوند. معظمي تصريح كرد: يكي از شرايط اصلي تخصيص اين منابع به واحدهاي توليدي اين است كه آن واحد در تامين منابع جهت افزايش اشتغالزايي مشكل داشته باشد يا در پرداخت منابع بانكي به مشكل برخورده باشد. معاون وزير صنعت، معدن وتجارت گفت: متقاضيان دريافت تسهيالت در سال گذشته بيشتر از منابع اختصاصدادهشدهبودند،ايندرحالياستكهبايدمحدوديتهايموجودرا درنظربگيريم.مديرعاملسازمانايدرودرواكنشبهاعتراضبرخيازروساي اتاقهايبازرگانياستانهابهنحوهتخصيصاينمنابعدرسالگذشتهتاكيد كرد: اگر افرادي از اتاقهاي بازرگاني نظر يا انتقادي در رابطه با تخصيص اين منابع دارند، وزارت صنعت از آن استقبال ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.