هدف »باغ كتاب تهران« مشخص نيست

Jahan e-Sanat - - NEWS -

گروه فرهنگ و هنر -»حال و روز شهرداري و ش//هر از اين حرفها گذشته است. ما هميشه دوست داريم پروژهاي را احداث كنيم و بگوييم بزرگترينها را ساختهايم و بعد هم دلمان خوش باشد كه باغ كتاب بهعنوان بزرگترين كتابخانه و كتابفروشي جهان در كتاب گينس ثبت شده است. نميدانم منظور از بزرگترين چيست؟!« نگرانيها و واكنشها به افتتاح پروژه نيمهتمام »باغ كتاب« ادامه دارد و پس از علياكبر اشعري، مدير اجرايي س//ابق پ//روژه باغ كتاب تهران كه گفته بود هنوز 80 درصد از اين پروژه باقي مانده و مديران شهرداري به دليل رو به اتمام بودن دوره كاريشان آن را افتتاح كردهاند؛ حاال محمد حقاني عضو شوراي شهر تهران ميگويد اين پروژه با023 ميليارد تومان هزينه، هدف مش//خصي ندارد. او معتقد است شوراي شهر روي راهاندازي و واگذاري باغ كتاب كه از بودجه عمومي تنها منافع شخصي عدهاي معدود را تامين ميكند، نظارت نداشته و ميگويد: »اساس//ا ب//اغ كتاب به چه منظوري تعريف شده؟ نمايش//گاه كتاب است؟ فروشگاه كتاب است؟ كتابخانه است؟ باغ كتاب ميتواند تاثير منفي بر فروش كتابفروشيهاي سطح شهر داشته باشد و اساسا امروز در دنيا پروژههايي كه ب//ه صورت متمركز و كلي يكجا و تنها در يك منطقه ايجاد شود هم به دليل مسايل ترافيكي و هم اهميتي كه بايد براي محالت شهري قائل باشيم، منسوخ شده است.«

محم//د حقاني، عضو ش//وراي ش//هر تهران در گفتوگو با ايلنا در پاس//خ به اين س//وال كه آيا ش//وراي ش//هر نبايد و نميتواند بر چگونگي واگ//ذاري و راهان//دازي باغ كتاب ك//ه از بودجه عمومي تنها منافع ش//خصي ع//دهاي معدود را تامين ميكند، نظارت داشته باشد، گفت: »حال و روز ش//هرداري و شهر از اين حرفها گذشته است. هميشه دوس//ت داريم پروژهاي را احداث كنيم و بگوييم بزرگترينها را ساختهايم و بعد هم دلمان خوش باش//د كه باغ كتاب به عنوان بزرگتري//ن كتابخانه و كتابفروش//ي جهان در كتاب گينس ثبت ش//ده است. نميدانم منظور از بزرگترين چيست؟! خاطرم هست كه يكبار خدمت مقام معظم رهبري بوديم و ايشان ابراز نگراني كردند كه درس//ت است فرهنگسراها و خانههايي راه انداختهايد ولي به محتويات مورد نيازاينپروژههايفرهنگيهمتوجهداشتهباشيد. مفيد اين است كه قبل از اجرايي شدن پروژه به ايرادات ساختاري احتمالي آن هم توجه كنيم. اساس//ا باغ كتاب به چه منظوري تعريف شده؟ نمايشگاه كتاب اس//ت؟ فروشگاه كتاب است؟ كتابخانهاست؟يا...باغكتاببايدكامالمحتوياتش تعريفشده باشد.«

او ادامه داد: »از نظر من به عنوان عضو شوراي شهر مهم نيست كه بزرگترين است و كاش اين ب//اغ كتاب را به صورت كوچكتر در 10 منطقه ايجاد ميكرديم. اينكه در يك منطقه بزرگترين پل،فروشگاهو...راايجادكنيمنميتواندتنهاهدف باشدوابهامآميزاست.رهبريبارهاتاكيدداشتهاند كه عباسآباد به فضاي سبز با گرايش موضوعات فرهنگي اختصاص پيدا كند.« تاثيرمنفيرويفروشكتابفروشيها حقان//ي س//پس در پاس//خ ب//ه نگرانيهاي كتابفروش//ان از تاثير منفي باغ كتاب بر فروش آنهاگفت:»باغكتابميتواندتاثيرمنفيبرفروش كتابفروشيهاي سطح شهر داشته باشد و اساسا امروزه در دنيا پروژههايي كه به صورت متمركز و كلي يكجا و تنها در يك منطقه ايجاد شود هم به دليل مسايل ترافيكي و هم اهميتي كه بايد براي محالت شهري قائل باشيم، منسوخ شده است. در سطح شورا هم گفتم اينكه نگرش دوستان در شهرداري به سمت فعاليتهاي فرهنگي و هنري رفته قابل تامل و مايه اميدواري است اما ايكاش تعريف درستي از فعاليت و پروژههاي فرهنگي داش//ته باشيم، مثال كاش چنين مجموعهاي را در 10 منطق//ه به صورت كوچكت//ر راهاندازي ميكرديم.«

اين عضو شوراي شهر تهران اضافه كرد: »اين پروژهقراربودهدرزمينيبهمساحت021 تا041 هزار مترمربع راهاندازي شود و برابر طرح ويژهاي كه پيشتر در طرح جامع باغ كتاب ديده شده، ساختوساز در اين متراژ نيز بيشتر از 10 درصد نميتواند باش//د. پس چطور با چنين مساحتي كتابفروشي ساختهايم. عالوه بر اينها كمبودهايي مثال در حوزه پاركينگ نيز در باغ كتاب ش//اهد هستيم. درثاني اگر باغ كتاب با هزينه شهرداري ساخته شده حق نداشتيد آن را به نشر شهر واگذار كنيد و حتي حق نداريد آن را به سازمان فرهنگي و هنري واگذار كني//د و هرگونه تصميمگيري مديريتي در مورد باغ كتاب بايد زير نظر شوراي شهر باشد. ما در شوراي شهر به عنوان نمايندگان مردم دستكم بايد نحوه واگذاري اين هزينهها و اموال و داراييها را بدانيم.«

ب/اغ كتاب ب/ا 320 ميلي/ارد تومان به بهرهبرداري رسيده است

حقاني همچنين با تاكيد ب//ر لزوم توجه به محلهمحوري و توجه به دسترس//ي عمومي به كتابفروش//ي در تمامي سطح شهر تهران بيان ك//رد: »باغ كتاب اگر قرار بود نمايش//گاه كتاب هم باش//د بايد با وزارت ارشاد هماهنگي صورت ميگرفت تا مثل شهرآفتاب مشكلساز نشود اما حتي اين هماهنگي هم صورت نگرفته است. ما ش//عار محلهمحوري ميدهيم و اينكه من اگر از منزل خود خارج شدم با يك ربع فاصله به يك كتابفروشيبرسموبهكتابدسترسيداشتهباشم نه اينكه همه براي خريد كتاب به باغ كتاب بروند ياحتيجلويدانشگاه.نميدانمتعريفيكههمان اول مشاوران از پروژه باغ كتاب داشتهاند چه بوده؟ شوراي پنجم شهر تهران بايد اين موضوع و ديگر موارد اينچنيني را با جديت پيگيري كند.«

او در پاي//ان گف//ت: »مس//اله مه//م ديگر اينكه باغ كتاب در س//ال 85 رقمي حدود 55 ميليارد تومان بودجه در اختيار گرفت ولي به بهرهبرداري نرس//يد و دو سال بعد مجدد 76 ميلي//ارد تومان بودجه دريافت كرد و بازهم با وجود اينكه درآمد شهرداري خوب بود، افتتاح نش//د و باالخره بعد از 10 سال تاخير با 320 ميليارد تومان هزينه به بهرهبرداري رسيد. اين گزارش//ي است كه از اطالعات خود شهرداري استخراج ش//ده اما اينكه شهرداري و شوراي شهر باشد؛ قانون نميشود.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.