ركوردهايي كه »ساعت پنج عصر« شكست

Jahan e-Sanat - - NEWS -

»ركوردهاي بيشترين تماشاگر، بيشترين سانس در يك سينما، بيشترين سانس در كشور، بيشترين سانس فوقالعاده بامدادي، بيشترين فروش اينترنتي و بيشترين فروش روز اول اكران يك فيلم در سينماي ايران، توسط »ساعت پنج عصر« به كارگرداني مهران مديري شكسته شد.«

علي سرتيپي، مديرعامل دفتر پخش فيلميران با اشاره به استقبال مخاطبان از اين فيلم گفت: بيش از 64 هزار و 330 نفر در كل كشور در روز اول اكران »ساعتپنجعصر«بهتماشاياينفيلمدر025 سانسنشستند.همچنينركورد بيشترينتعدادسانسدريكسينمابا45 سانسدريكسينماشكستهشد.از اين نظر، فيلم مهران مديري توانست ركوردهاي قبلي درباره تعداد مخاطب در روز اول و همچنين سانسهاي اختصاص داده شده را از آن خود كند.

او اضافه كرد: »ساعت پنج عصر« كه ركورد بيشترين فروش اينترنتي روز اول اكران يك فيلم را به دست آورده بود، توانست با مجموع فروش 700 ميليون توماني، ركورد بيشترين فروش روز اول اكران فيلمها را نزديك به يكصد ميليون تومان افزايش دهد.

مدير دفتر فيلميران با ابراز اميدواري از تداوم استقبال مخاطب از اين فيلم اظهار كرد: استقبال از »ساعت پنج عصر« به حدي بود كه مهران مديري از اولين س//انسهاي فيلم در پرديس كورش حضور پيدا كرد تا در كنار مردم، فيلم را ببيند و با آنها گفتوگو كند.بر اساس اين گزارش، اكران فيلم سينمايي »ساعت پنج عصر« به كارگرداني مهران مديري از جمعه 30 تيرماه در سينماها آغاز و با استقبال قابل توجهي روبهرو شده است. مهران مديري ديروز از ساعت 17 تا 3 بامداد در پرديس كورش در كنار مخاطبان بود و در روزهاي ديگر در سينماهاي ديگر تهران و شهرستانها حضور پيدا ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.