شعار ايران در نمايشگاه كتاب پكن اعالم شد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ايسنا- »ايران، روياي رنگين جاده ابريشم« به عنوان شعار حضور ايران در بيستوچهارميندورهنمايشگاهكتابپكنبهعنوانمهمانويژهتوسطمديرعامل موسسهنمايشگاههايفرهنگيايرانمعرفيشد.

اميرمسعودشهرامنيا،مديرعاملموسسهنمايشگاههايفرهنگيايرانگفت: بيستوچهارمين دوره نمايشگاه كتاب پكن از تاريخ 1 تا 5 شهريورماه برگزار ميشود. جمهوري اسالمي ايران با شعار »ايران، روياي رنگين جاده ابريشم« به عنوان مهمان ويژه در اين نمايشگاه شركت ميكند. براي حضور در اين دوره پوستري نيز طراحي شده كه مبناي آن نقوش هندسي بر مبناي هنر اسالمي است.ويهمچنينبيانكرد:متراژغرفهايران005 مترمربعاست.ششنويسنده و21 ناشربهصورتمستقلوكتابهايياز01 ناشرهمبهصورتغيرمستقيم در نمايشگاه حضور دارند. در غرفه ملي ايران آژانسهاي ادبي به صورت جدي فعالخواهندبود.همچنينمعرفيونمايشكتابهايايرانيترجمهشدهبهزبان چينيومعرفيآثارمنتخبناشرانايرانيدرحوزهايرانشناسي،كودكونوجوان، ادبيات معاصر ايران، كتابهاي داراي جوايز داخلي، كتابهاي ايراني چاپشده در خارج از كشور كه بيشتر آنها به فروش رفته است، كتاب معرفي ايرانشناسان چيني، كتاب روابط فرهنگي ايران و چين و گزيده آثار كتابشناسي ايران و چينازديگرفعاليتهايغرفهايرانخواهدبود.مديرعاملموسسهنمايشگاههاي فرهنگي ايران در ادامه خاطرنشان كرد: معرفي طرحهاي حمايتي، طرح تاپ و طرح گرنت از ديگر فعاليتهاي غرفه ايران است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.