اجراي ويژه برنامه »شبهاي َجز« در فرهنگسراي نياوران

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ويژه برنامه »ش//بهاي جز« روزهاي هفتم و هشتم مردادماه امسال براي سومين سال پياپي در فرهنگسراي نياوران تهران ميزبان عالقهمندان اينگونه موسيقايياست.ويژهبرنامه»شبهايجز«طيروزهايهفتموهشتممردادماه امس//ال با حضور تعدادي از گروهها و هنرمندان فعال اينگونه موسيقايي در فرهنگسراي نياوران تهران برگزار ميشود. در اين برنامه هنرمنداني چون سردار سرمستباهمراهيهنرمندانيمانندعميدبنكداروفرهادلقاييقطعاتيرااجرا ميكنند.گروهاميردارابيباهنرمنديمجيدساالريخوانندهوحمزهيگانهوامين طاهري نيز از ديگر مجموعههايي هستند كه به اجراي برنامه ميپردازند.

از ديگر برنامههايي كه قرار است در ويژه برنامه »شبهاي جز« به اجراي برنامه بپردازند ميتوان به اجراي آرشيد آذرين با همراهي ماكان اشگواري، روزبه فدوي و امير رفعتي اشاره كرد. ضمن اينكه هوشيار خيام نيز با همراهي ميالد محمد نوازنده تار قطعاتي را اجرا ميكند.

ويژه برنامه »شبهاي جز« به همت موسسه »ساز باز« ساعت12 روزهاي هفتم و هشتم مردادماه در فرهنگسراي نياوران تهران برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.