معرفينامزدهايبهترينترانهتيتراژ»جشنحافظ«

Jahan e-Sanat - - NEWS -

نامزدهايبخشبهترينترانهتيتراژازميانفيلمهاوسريالهاييانتخابشدند كه سال 95 پخش شدهاند و در تيتراژ ابتدايي يا انتهايي آنها ترانهاي اجرا شده است. نامزدهاي اين بخش به شرح زير اعالم شده است: ساالر عقيلي )سريال معماي شاه/ قطعه »خون غزل«(، محمد عليزاده )سريال برادر/ قطعه »برادر«(، فرزاد فرزين و فريدون اسرايي )سريال عاشقانه/ قطعه »كمك كن«(، كاكوبند )سريال آسپرين/ قطعه »سقوط«(، محمد معتمدي )سيانور / قطعه »سوگند«(، سونونيگام)سالمبمبئي/قطعه»آفتجان«(برگزيدهاينبخشمردادماهامسال در هفدهمين جشن سينمايي و تلويزيوني حافظ معرفي خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.