9

Jahan e-Sanat - - NEWS -

IT ديتاس/نتر مل/ي در امنترين س/ازه كشور

در ابتداي مراسم درويشپور، مديرعامل برج ميالد ضمن تشريح وضعيت فوقالعاده مناسب برج ميالد براي راهاندازي ديتاسنتر ملي آسياتك بر اين نكته تاكيد كرد كه برج ميالد ششمين برج بلندمخابراتيدنياومستحكمترينسازهمخابراتي كش//ور اس//ت و از ظرفيت بسيار مناسبي براي ميزباني ديتاسنتر آسياتك برخوردار است.

وي با بيان اينكه »اين ديتاسنتر در امنترين سازه كش//ور ايجاد شده اس//ت و دست مريزاد ميگويم به دانشمندان و متخصصاني كه در اين راستا تالش كردند« از نقش شركت آسياتك در راهاندازي اين ديتاسنتر قدرداني كرد.

مهدي چمران، رييس ش//وراي شهر تهران س//خنران بعدي مراس//م بود. وي اظهار داشت: طراحي برج ميالد بهعنوان برج مخابراتي انجام ميش//د ولي پس از به بهرهبرداري رسيدن برج، بخش مخابراتي آن غيرفعال بود و اصرار داشتيم هرچه س//ريعتر اين بخش ني//ز فعاليت خود را شروع كند.

وي با اش//اره به اينكه طبق//ه مخابراتي برج ميالد به همت ش//هرداري و ش//ركت آسياتك به بهرهبرداري رس//يده است، عنوان كرد: بخش مخابراتي ب//رج ميالد از نظر ش//هري ميتواند كمك بزرگي براي پايتخت و شهروندان باشد و به ارتباطات كيفيت ميبخشد.

يوس//فيزاده مديرعامل آس//ياتك نيز طي سخنانيبهگزارشفعاليتهاواقداماتاينشركت براي راهاندازي ديتاسنتر برج ميالد پرداخت. وي عنوان كرد: شركت آسياتك همواره در راستاي همراهي با شبكه ملي اطالعات اقدامات مهمي انجام داده است. جايخاليمخابراتدربرجمخابراتي يوسفيزاده با بيان اينكه »از مخابرات در برج مخابرات//ي برج ميالد خبري نبود«، بر اين نكته تاكيد كرد كه اصرار داش//تيم امكانات مخابراتي برج راهاندازي ش//ود لذا خوشحاليم اين قرارداد بسته شد و آسياتك كار را شروع كرد.«

مديرعامل آس//ياتك ادام//ه داد: با توجه به افزايش انتق//ال ديتاي داخلي از خارج به داخل كشور، اهميت ايجاد و ارتقاي فضاي امن و كافي در كش//ور بيش از پيش به چشم ميخورد و در اين راس//تا با توجه به حجم عظيم اين پروژه و همچني//ن اهميت ويژه امني//ت در آن انتخاب مكاني ك//ه داراي ويژگيهاي منحصر به فرد از نظر تكنولوژي ساخت، امنيت اطالعات، ارتفاع، تجهيزات، تامين انرژيهاي پايه و ساير ملزومات تخصصي و تكنيكي باش//د، بسيار مهم به نظر ميرسيد.

وي گفت: بر همين اساس درخصوص انتخاب بهترين فضاي ممكن با بهرهگيري از فناوري روز دنيا، پس از برگزاري جلسات تخصصي و كاربردي، فضايي با مساحت بيش از 900 مترمربع در برج ميالد تهران به عنوان ششمين برج بلند مخابراتي دنيا و مستحكمترين سازه مخابراتي كشور به اين پروژه اختصاص داده شد.

مديرعامل آسياتك درخصوص ويژگيهاي منحصر به فرد برج ميالد به عنوان مستحكمترين سازه مخابراتي كشور گفت: برق شهري متفاوت از دو مسير مختلف و Chp پورت و ژنراتورهاي ديزلي كه طراحي شده است از نكات قابل توجه اس//ت. مدل طراحي برق و سرمايش كه از كف اتفاق ميافتد نيز بسيار حائز اهميت است. اتاق مانيتورينگمستقردرفضاي482 وجودداردكه به ناك اصلي شركت مرتبط است و در دو مرحله پاي//ش اطالعات و مانيتورينگ صورت ميگيرد و در صورتي كه نياز به خدماتي باش//د، توسط همكاران ما به مشتركين ارائه ميشود. در همين حال، امكان تفكيك و اختصاصيس//ازي فضاها براي استفاده و بهرهبرداريهاي خاص وجود دارد كه قابل ارائه است.

وي درخصوص مزاياي ملي راهاندازي ديتاسنتر آس//ياتك در برج ميالد گفت: اي//ن اقدام باعث تسهيل انتقال محتواهاي ايراني از خارج به داخل كشور ميشود. به دليل اينكه وقتي در سال 92 اين كار را ش//روع كرديم ارتباط با هسته شبكه كشور خيلي راحت به دست نميآمد و در اولين اقدام، از فضاهاي زيرس//اخت خودمان استفاده كرديم، فضاي زيرساخت تعاريف ديگري داشت و بهينهسازي آن نكات خاص خودش را داشت و بعد از آن ديتاسنتر خود آسياتك به كمك اين ماجرا آم//د و در نهايت اين فضا در حال حاضر ميتوان//د به راحتي چند ده برابر اين اتفاقي كه تاكنون رخ داده اس//ت را مديري//ت و به انتقال ديتاها كمك كند. اشتغالآفرينيمستقيموغيرمستقيم مديرعاملآسياتكگفت:اشتغالزاييمستقيم و غيرمس//تقيم از نكات ديگر است. نكته ديگر س//رعت باالي ارتباط است كه به هر حال بستر فيبرنوري و ش//بكهاي كه طراحي شده و مقدار IP كه قابل اختصاص براي يك برج است براي بهرهبرداري راحتتر كمك ميكند و از همه اينها مهمتر آمادگي كامل داريم كه از ش//ركتهاي دانشبنيان و استارتآپها حمايت و با تسهيالت ويژهاي نيازهاي سختافزاري و نيازهاي دسترسي به ش//بكه را در اينجا تامين كنيم كه با پروتكل خاص و حمايتي اين قضيه اجرايي شود.

وي ضمن اشاره به س//رويسهاي قابل ارائه به س//ازمانها و ارگانها توس//ط اين ديتاسنتر، گفت: ايجاد گيت س//نتر و مديا س//نتر از ديگر اتفاقاتي اس//ت كه معموال قابل استفاده است و در برجها ديده ميشود كه در اين ديتاسنتر هم اجرا شده است.

يوسفيزاده خاطرنشان كرد: ارائه سرويسهاي بيسيم، دكلها و راديوهاي نقطه به نقطه بحثي بسيار جدي است، مخصوصا در كالنشهري مانند ته//ران كه ميتواند خيل//ي از اينها را تجميع يا كوتاه كند و به زيباسازي شهري كمك شاياني خواهد كرد. براي اينكه ديگر نيازي نباشد براي يك ارتباط، چند نقطه دكل ارتباطي زده شود تا آن ديد فراهم شود و راديوها بخواهند به همديگر مرتبط شوند.

مديرعامل آس//ياتك با بي//ان اينكه »انتقال محتواي فاخر ملي براي ميزباني در داخل كشور، سرعت باالي ارسال اطالعات، اشتغالزايي و تامين بهينه فضاي همكاري با شركتهاي دانشبنيان از مزاياي ملي و كليدي اين پروژه هس//تند« بر نقش مهم اين ديتاسنتر در حمايت از محتواي داخلي تاكيد كرد.

وي در بخش نهايي سخنان خود تاكيد كرد: با افتتاح ديتاسنتر ملي آسياتك در برج ميالد و همچنين شروع به كار چند سرويس مهم ارتباطي ديگر از جمله تلفن ثابت كشوري آسياتك و ارائه خدمات ويژه ارتباطي به شركتهايServco ، گام مهمي در راستاي نيل به اهداف كالن فاز سوم شبكهملياطالعاتبرداشتهشد.عميديان،معاون وزير ارتباطات و فناوري اطالعات و رييس سازمان تنظيممقرراتوارتباطاتراديوييسخنرانبخش پاياني مراس//م بود. وي با بيان اينكه »پراهميت ترين مزيت ديتاسنتر داخلي امكان معدن كاوي دادهها ‪(Data Mining)‬ خواهد بود، خاصيت و فعاليت ديتاسنتر در بخش فناوري اطالعات را همانند عملكرد نيروگاه در سيستم برق رساني دانست.

در اين مراس//م از تمبر يادبود ديتاسنتر ملي آس//ياتك با حضور خانواده ش//هداي هستهاي شهيدان عليمحمدي و رضايينژاد رونمايي شد.

زوميت-اخيرا پتنتي از يك سيستم دوربين جديد و متعلق به كمپاني زايس منتشر شده است كه احتمال ميرود در محصول بعدي نوكيا مورد استفاده قرار گيرد.

گوشيهاي هوشمند مجهز به سيستم دوربين دوگانه، در طول يك سال گذشته بسيار محبوب شدهاند، اما بايد به اين نكته توجه داشت كه اغلب توليدكنندگان، لنز دوم دوربين را براي اهداف متفاوتي در محصوالت خود به كار ميبرند؛ لنز دوم در آيفون 7 پالس، وظيفه انجام زوم اپتيكال دو برابري را بر عهده دارد و در گوشي الجي وي 02، افكت كامال متفاوتي با يك لنز عريض فراهم ميشود. در حال حاضر سيستمي طراحي نشده است كه بهصورت همزمان زوم اپتيكال دو برابري و لنز عريض را روي يك گوشي براي كاربر به ارمغان آورد. شايد تصور كنيد راهحل آن تعبيه يك دوربين با لنز سهگانه است، اما ظاهرا كمپاني زايس راهحل بهتري براي آن يافته است؛ يك سيستم دوربين چرخان كه لنزها را تعويض ميكند. براساس يافته وبسايت ،Winfuture زايس در سال ،2015 پتنتي در سازمان نشان تجاري و پتنت آلمان به ثبت رسانده بود كه در ماه مارس از آن رونمايي شد. زايس از آن بهعنوان يك دوربين زوم مينياتوري ياد ميكند؛ بدينصورت كه هركدام از لنزها، با شدت متفاوتي روي تصوير زوم خواهند كرد. در گذشته محصوالت ويندوزفن نوكيا با برند لوميا، به دليل اس//تفاده از لنزهاي زايس محبوب بودند و قابليتهاي بااليي در عكسبرداري داشتند. پس از آنكه واحد محصوالت و سرويسهاي نوكيا توسط مايكروسافت تصاحب شد، آنچه از اين شركت باقي ماند، با همكاري شركت اچامدي گلوبال به توليد مجدد گوشيهاي همراه پرداخت. پس از آن به نظر ميرسيد كه همكاري آنها با شركت زايس به پايان رسيده اس//ت؛ اما اواخر ماه جاري، نوكيا تاييد كرد كه محصوالتي با لنز زايس توليد خواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.