اينتل واحد فناوری پوشيدني خود را منحل ميكند

Jahan e-Sanat - - NEWS -

كمپاني اينتل در م//اه نوامبر، 80 درصد از اعضاي تيم توس//عه س//اعت هوشمند Basis را اخراج كرد و اكنون كل واحد محصوالت پوشيدني خود را منحل ميكند.

براس//اس اظهارات يك منبع آگاه، كمپان//ي اينت//ل واح//د فناوريهاي پوش//يدني خود را تعطيل و توس//عه محصوالتپايشگرسالمتوتناسباندام را متوقف خواهد كرد.

اين ش//ركت در طول چند س//ال گذش//ته بهصورت آهس//ته، در حال كاهش تمرك//ز خود ب//ر محصوالت پوش//يدني بوده است و از سال 2014 به بعد، از ذكر آنها در گزارشهاي مالي شركت نيز خودداري كرده است.

در نوامب//ر گذش//ته، وبس//ايت تككرانچ گ//زارش داد پ//س از آنكه تصاحب ساعت تناس//باندام Basis توسطاينتلبراساسانتظارات،موفقيتي دربر نداش//ت، اين شركت تصميم به خروج از عرصه محصوالت پوش//يدني گرفت، البته اينتل در آن زمان خروج خود را انكار كرد.

اما براساس گفتههاي اين منبع آگاه به شبكه ،CNBC غول توليدكننده پردازنده در همان ماه نوامبر نزديك به 80 درص//د از اعضاي تيم Basis را از ادامه كار باز داشت و به اكثر كاركنان آن، اين فرصت را داد تا به ديگر بخشهاي شركت نقل مكان كنند. اينتل تاكنون از واكن//ش و اظهار نظ//ر در اين مورد خودداري كرده است.

اينتل در گذش//ته امي//دوار بود تا س//لطه خود را در عرصه پوشيدنيها در كنار بازيگراني چون اپل و فيتبيت تحكيمكند.درسال4102،اينشركت با هم//كاري اف//راد معروفي همچون فيفتيسنت به تبليغ و نمايش ايرباد پايشگر ضربان قلب خود پرداخت.

اينتل در وبسايت خود، همچنان در كنار همكاري با ساعتسازاني چون ‪،Tag Heuer‬ به تبليغ چيپس//ت Curie ادامه ميدهد. اين چيپست براي اتصال دستگاههاي اينترنت اشيا نظيرپوشيدنيهاتوسعهدادهشدهاست. انتظ//ار ميرود اينتل، در 27 ژوئيه 5) مرداد(، گزارش مالي سهماهه دوم سال جاري خود را منتشر كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.