روبات بدون نياز به برق

Jahan e-Sanat - - NEWS -

فارس-محققان دانشگاه هاروارد موفق به توليد روبات كوچكي شدهاند كه بدون نياز به برق و باتري و با استفاده از انرژي ميدانهاي مغناطيسي اطراف حركت ميكند.

اين روبات كوچك و كرممانند كه يادآور اشكال اوريگامي است براي حركت تنها به انرژي ميدانهاي مغناطيسي نياز دارد كه بهطور بيسيم دريافت ميكند. پژوهشگران ميگويند سهولت توليد اين روباتها و عدم نياز آنها به باتري روباتهاي يادش//ده را در آينده بسيار محبوب خواهد كرد. محققان هماكنون در تالش براي يافتن راههايي به منظور تسهيل توليد و اس//تفاده از اين روباتها هستند. روبات يادشده پهن و باريك و پالستيكي است و از سه بخش كوچك مثلثي تشكيل شده كه به يك مثلث مركزي وصل ميشوند كه حاوي مدار مجتمع روبات است. مواد فلزي موجود در اين بخش براي جذب انرژي و به حركت درآوردن عضالت روبات به كار گرفته ميشوند.

روبات اوريگامي ياد ش//ده قابليت افزوده ش//دن بخشهاي ديگر يا تغيير شكل را دارد و به همين علت ميتواند كاربردهاي گستردهاي پيدا كند. كنترل حركات اين روبات با استفاده از شدت فركانس ميدانهاي مغناطيسي خارجي ممكن است. مهمترين كاربرد اين روبات در بخش پزشكي و براي انجام اعمال جراحي پيچيده خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.