اتصال شبکه علمي ايران به شبکه علمي اروپا

Jahan e-Sanat - - NEWS - از گوشه و کنار

مديركل مديريت يكپارچه شبكه ملي اطالعات از اتصال شبكه علمي ايران به ش//بكه علمي اروپا )ژ آنت( خبر داد.

وليزاده افزود: شبكه علمي ايران ب//ه تدريج با س//اير كش//ورهاي دنيا كه در تولي//د علم نقش فعالي دارند متص//ل خواهد ش//د. ع//الوه بر آن مذاكرات//ي براي ايج//اد مركزيت در ش//بكه ملي كش//ورهاي عض//و اكو، شبكه ملي كش//ورهاي حوزه درياي خزر و شبكه ملي كشورهاي اسالمي انجام شده است.

بهنام وليزاده با بيان اينكه پوشش سراس//ري شبكه علمي ايران تا سال آينده براي ارتباط مراكز علمي كشور فعال ميش//ود، گفت: ش//بكه علمي شبكهاي براي سرويسدهي به مراكز علمي،مراكز پژوهش//ي، تحقيقاتي و حوزوي است.

وي ادامه داد: اين شبكه خدمات اطالعاتي، پردازش//ي، ذخيرهسازي و چندرس//انهاي را ب//ه كاربران ارائه ميدهد. وليزاده تاكيد كرد: ش//بكه علمي كشور همچنين فعاليتهايي مانن//د بارگ//ذاري كتابخانهه//اي ديجيت//ال، كنفران//س و داوري و رتبهبندي مقاالت، برقراري ارتباطات چندرسانهاي و مش//اور رايگان بين دانشگاهها را انجام ميدهد.

وي با بيان اينكه شبكههاي علمي بهط//ور معمول بايد جلوتر از س//اير ش//بكههاي موجود و بس//تر تس//ت سرويسهاي علمي باشد، اظهار كرد: ش//بكه علمي ايران بستر پرسرعتي براي مراك//ز علمي فراه//م ميكند كه عالوه ب//ر پهناي بان//د اينترنت، مراك//ز توليد عل//م را مرتبط كرده و اشتراكگذاري منابع علمي را ممكن ميكند.

مديركل مديريت يكپارچه شبكه مل//ي اطالع//ات خاطرنش//ان كرد: سرويسهاي مورد نياز ديگر همچون مديريت ژورنالها و مقاالت هم در اين شبكه علمي ارائه ميشود.

اي//ن مقام مس//وول در س//ازمان فن//اوري اطالعات ايران با اش//اره به سابقه 20 ساله راهاندازي شبكه علمي افزود: شبكه علمي فعلي، نسل سوم ش//بكههاي علمي در كشور است و برخالف دو نس//ل قبلي كه رويكرد اتصالگرا داشت، شبكه فعلي رويكرد خدمتگرا دارد.

وليزاده با اشاره به حضور در سالن دولت الكترونيك الكامپ 23 و با بيان اينكه آغاز سرويسدهي شبكه علمي ايران از يازدهم تيرماه امس//ال بوده اس//ت، گفت: در حال حاضر ش//بكه علمي در تهران فعال ش//ده اس//ت و مطابق با زمانبندي پروانه س//ازمان تنظيم مقررات ارتباطات راديويي تا آبان 98 بايد به سراسر كشور تسري پيدا كند. وي اظهار اميدواري كرد كه در مدتي كوتاهتر از يك س//ال آينده تمام مراكز علمي ش//هرها به شبكه علمي متصل شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.