تالش برای همکاری بين المللی در پرتاب ماهواره

Jahan e-Sanat - - NEWS - ارتباطات

ريي//س مركز ملي فضايي كش//ور در جلس//ه 95 س//تاد راهبري اجراي نقش//ه جامع علمي كشور، برنامههاي كش//ور در زمينه پرتاب ماهواره بومي را ارائه كرد.

منوچهرمنطقيدرجلسه59 ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي كشور كه به رياست محمدرضا مخبر دزفولي، دبير شوراي عالي انقالب فرهنگي در محل دبيرخانه اين ش//ورا برگزار شد، با اشاره به برنامههاي كشور در زمينه پرتاب ماهواره بومي به برخي كمبودها و كاستيها در اين حوزه اشاره و گزارشي از روند اجراي سند هوافضا ارائه كرد.

در اين جلسه گزارش رصد و پايش علمي در س//طح ملي و بينالمللي كه توسط ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي كشور تهيه شده بود، ارائه شد.

به نقل از معاونت علمي و فناوري رياس//تجمهوري، در اي//ن گزارش با اش//اره به رش//د تولي//دات علمي كشورمان در سالهاي اخير در حوزه هوافضا، برخي از آمارها در اين زمينه نيز تحليل و بررس//ي شد و در پايان جلس//ه نيز تاكيد شد كه با توجه به اهميت فن//اوري فضايي ب//ه عنوان يك فناوري پيش//رو، بايد اهتمام به همكاريهاي بينالمللي در اين حوزه، ضمن توجه به مصالح ملي كش//ور، مورد توجه قرار گيرد.

پ//س از ارائه اين گزارش، توس//ط اعضاي ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي كشور نظراتي مبني بر توجه به ابعاد حقوقي فعاليتهاي فضايي، رفع موانع ساختاري در تصميمگيريهاي كالن و در نظر گرفتن امنيت نرمافزاري و س//ختافزاري فعاليتهاي فضايي عنوان شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.