6 هزار امضافروشي در تهران

Jahan e-Sanat - - NEWS -

مسكن- تخلفات نظاممهندسي ته//ران در صدور مجوز لولهكش//ي گاز در ساختمان كه نتايج بررسيها و رسيدگيهاي دس//تگاه قضايي در مورد آن چندي پيش منتشر شده بود، س//رانجام تعيين تكليف ش//د. اين تخلفات كه توسط برخي اعضاي نظاممهندسي استان تهران انجام شده بود پس از بررسي وزير راه و شهرسازي با دستور بازبين//ي مجدد فني و رفع عيوب احتمالي لولهكشيگازبيشاز42 هزارواحدمسكوني در تهران ختم به خير شده بود. با اين اوصاف رييس سازمان نظاممهندسي تهران از شش هزار م//ورد تخلف در اين م//ورد خبر داده است. اين تخلفات از ابتداي سال 90 مطرح ش//ده بود اما دولت دهم چ//ه در آن زمان كه س//ازمانهاي نظاممهندسي ساختمان تحت نظارت وزارت مس//كن و شهرسازي بودند و چ//ه زماني كه با ادغ//ام در وزارت راهوترابري، مسووليت نظارت بر آنها به وزارت راهوشهرس//ازي منتقل ش//د، كوچكترين نظارتي بر بداخالقيهاي حرفهاي، تخلفات و قانونش//كنيهاي عدي//ده برخي اعضاي هياتمديره س//ازمان نظاممهندسي استان تهران نداشت، حاال با پيگيري دولت يازدهم نتيجه اين بررسيها اعالم شده است.

عضو هياتمديره سازمان نظاممهندسي ساختمان اس//تان تهران در يك نشست خب//ري از اتمام بررس//ي پرونده تخلفات فروش امضاي لولهكشي گاز در واحدهاي مس//كوني استان تهران از س//وي وزارت راهوشهرس//ازي خبر داده اس//ت. رامين كرمي با بيان اينكه ش//هرداريها هنگام ص//دور پروانه ب//ه واحده//اي زير 1500 متر، مهن//دس مكانيك نميدهند، گفت: اين در حالي اس//ت كه مبحث 2 مقررات ملي س//اختمان و وجود مهن//دس ناظر ذيصالح در چهار رشته از جمله مكانيك و تاسيسات را در هر متراژي اجباري كرده است. نتيجه عدم حضور مهندسان مكانيك در نظارت بر س//اخت و سازها، افت فشار آب در سطح كالنشهرها و هدررفت باالي انرژي و راندمان پايين ساختمانها در اين زمينه را شاهد هستيم.

كرمي در پاسخ به پرسشي درخصوص مشكالت لولهكشي گاز ساختمانها اظهار داشت: بخش مهندس//ي گاز و نظارت بر لولهكشي گاز واحدهاي مسكوني در استان تهران از سال 84 به سازمان نظاممهندسي ساختمان استان تهران واگذار شد كه در 11 سال گذشته، سوانح گازي كشور 50 درصد كاهش يافته اس//ت. اين به معني بهبود نقشه و لولهكشي گاز منازل از زمان آغاز نظارت نظاممهندسي بر لولهكشي گاز اس//ت. به همين دليل شركت گاز استان تهران بخش مهندسي خود را به سازمان نظاممهندسي استان تهران واگذار كرده و اين س//ازمان دو هزار و 700 مهندس به ش//ركت آب و فاضالب استان تهران براي ارتقاي شبكه آب و فاضالب ساختمانها واگذار كرده است.

عضو هياتمديره سازمان نظاممهندسي اس//تان تهران در پاسخ به پرسش ديگري درباره نتايج بررس//ي پرونده امضافروش//ي اعضاي هياتمديره دوره قبل اين س//ازمان تصري//ح ك//رد: وزارت راه و شهرس//ازي پروندهه//اي امضافروش//ي را در بخش گاز بهطور كامل بررس//ي كرده ك//ه از اعداد و ارقام ذكرشده قبلي، اين موارد بسيار كمتر بوده اس//ت. در حال حاضر تعداد متخلفان اين پرونده كمتر از پنج تا ش//ش هزار فقره امضافروشي است.

وي با بيان اينكه 40 درصد مصرف انرژي كشور در بخش ساختمان است، خاطرنشان ك//رد: خروجي ديگه//اي موتورخانههاي ساختمانها در بسياري از موارد باالي 200 درجه است كه مصرف باالي انرژي و راندمان پايين موتورخانهها را نشان ميدهد. به همين دليلطرحتغيير006 هزارموتورخانهازمحل بيع متقابل مذكور در ماده 12 قانون مصرف س//وخت با همكاري س//ازمان بهينهسازي مصرف انرژي را در دس//ت اجرا داريم تا به وضعيت راندمان ش//وفاژها و موتورخانهها ساماندهيكنيم.

عضو سازمان نظاممهندسي استان تهران با بيان اينكه در حال حاضر آبهاي سطحي شهرهاي كش//ور به تصفيهخانهها هدايت ميشود كه يك معضل بسيار جدي است، گفت: تجهيزاتي كه در تاسيسات ساختمان استفاده ميش//ود، مربوط به 30 سال قبل اس//ت. رامين كرم//ي درخصوص وضعيت تاسيسات ساختمان اظهار كرد: تاسيسات ساختمان يك حلقه مفقوده در ايران بوده كه البته در چند سال اخير روند كيفيت آن رو به بهبود بوده است.

وي ادامه داد: به عنوان مثال در كالنشهر تهران شهرداري به ساخت و ساز متراژهاي زير0051 متر امكان اس//تفاده از مهندس برق و مكانيك را نداده است. كرمي با بيان اينك//ه قانون تاكيد كرده كه در س//اخت و سازها بايد از مجري ذيصالح استفاده شود، تصريح كرد: در مباحثي مانند شبكه آبرساني ساختمانها،باافتفشارمواجههستيمضمن آنك//ه در بحث فاضالب، آبهاي س//طحي به جاي هدايت ب//ه آبهاي زيرزميني، به تصفيهخانه هدايت ميشود كه يك معضل بسيار جدي است.

عضو س//ازمان نظاممهندسي با اشاره به اينكهازششماهپيشباهماهنگيهايانجام شده با آب و فاضالب به ساخت و سازهايي كه مهندس مكانيك نداشته باشند، انشعاب داده نميشود، اظهار كرد: تجهيزاتي كه در ساخت و ساز س//اختمانها مورد استفاده قرار ميگيرد مربوط به دو تا س//ه دهه قبل اس//ت و هنوز اين تجهيزات با اس//تفاده از فناوريهاينوينجايگزيننشدهاست.كرمي همچنينبااشارهبهاينكهكنفرانسملينقش مهندسي مكانيك در ساخت و ساز شهري سوم و چهارم مردادماه امسال در پژوهشگاه صنعت نفت برگزار ميشود، گفت: 30 مقاله ب//ا ديدگاه اجرايي در كنفرانس مذكور ارائه ش//ده و مديريت منابع آبي، آيندهپژوهي، بهينهس//ازي مصرف انرژي ...و در ساخت و سازها از برنامههايي است كه در اين كنفرانس به آنها پرداخته ميشود.

عابديتركي،عضونظاممهندسيساختمان استان تهران نيز با بيان اينكه در كشور بيش از 400 ه//زار مهن//دس در س//ازمانهاي نظاممهندسي سراسر كشور عضو هستند، اظهار كرد: امروز تاسيسات ساختمان ارتباط مستقيمي با بازدهي و بهرهوري براي ساكنان دارند. صنعت تاسيس//ات، صنعت مبارزه با طبيعت اس//ت چون در زمستان گرما و در تابستان س//رما ايجاد ميشود. وي تصريح كرد: تاسيسات ساختمان در سالهاي اخير مغفول مانده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.