ايستگاهها همزمان با خطوط ريلي جديد افتتاح ميشوند

Jahan e-Sanat - - NEWS -

شركت س//اخت اعالم كرده به منظور تكميل هرچه سريعتر عمليات اجرايي اتصال پنج مركز استان به شبكه ريلي، ساختمان اصلي ايستگاههاي راهآهن در شهرهاي كرمانش//اه، رش//ت و اروميه بهطور متوس//ط با پيشرفت فيزيكي58 درصد در حال انجام است و تا پايان شهريورماه به بهرهبرداري خواهد رسيد.

خيرالها خادمي، معاون وزير راه و شهرس//ازي با اعالم اين خبر گفت: اتصال پنج مركز استان به شبكه ريلي از برنامههاي اصلي توسعه حملونقلي در دولت يازدهم است كه عالوه بر سهولت دسترس//ي در داخل كشور، ايران را به يكي از مهمترين و امنترين مراكز حملونقل ريلي در منطقه تبديل ميكند. وي درباره عمليات اجرايي ايستگاه راهآه//ن اروميه بيان كرد: اين ايس//تگاه در محور راهآهن مراغه- اروميه واقع ش//ده است كه اولويت اول آن شامل س//اختمان اصلي، نمازخانه، سكوهاي مسافري به همراه سايبان سكوها، ساختمان پليس، منابع زميني و هوايي، پست برق و ژنراتور به همراه انشعابات و محوطهسازي با پيشرفت فيزيكي حدود 90 درصد در حال اجراست و در حال حاضر دسترسي به آن از طريق جاده اروميه- اشنويه و جاده روستاي برهانلو صورت ميگيرد.

معاون وزير راه و شهرسازي افزود: اين ايستگاه در زميني به مساحت 30 هكتار در حال اجراست كه مساحت كل ساختمانهايآن61 هزارو536 مترمربع،مساحتسكوها حدود هشت هزار مترمربع و مساحت ساختمان اصلي پنج هزار و 376 مترمربع است. خادمي در ادامه درباره آخرين وضعيت ايستگاه راهآهن رشت نيز اظهار كرد: اين ايستگاه در محور قزوين- رشت واقع است كه در دو اولويت در حال اجراست. اولويت اول آن شامل ساختمان اصلي، سكوهاي مسافري، تاسيسات برقي، مكانيكي و منابع زميني و هوايي آب و محوطهسازي با پيشرفت فيزيكي حدود 80 درصد در دست اقدام است.

وي خاطرنشان كرد: مساحت كل ساختمانهاي اين ايس//تگاه 27 هزار و 188 مترمربع است كه در زميني به مساحت226 هزارو581 مترمربعدرحالاجراست.معاون وزير راه و شهرس//ازي پيشرفت فيزيكي فاز اول ايستگاه راهآهن كرمانش//اه را 85 درصد اعالم كرد و افزود: اين فاز شاملساختماناصلي،نمازخانه،رستوران،ساختمانپليس، سكوهاي مسافري به همراه سايهبان، منابع آب، پست برق و ژنراتور و محوطهسازي است.

خادمي به ايستگاه راهآهن غرب كشور نيز پرداخت و گفت: ايس//تگاه راهآهن كرمانشاه در محور اراك- ماليركرمانش//اه- خسروي واقع شده و از نوع تشكيالتي است. مديرعامل شركت ساخت وتوسعه زيربناهاي حملونقل كشورمساحتزمينايستگاهرا328 هزارمترمربعدانست وگفت:ازاينميزانسههزارو568مترمربعآنساختمان اصلي ايس//تگاه و 32 هزار و 461 مترمربع آن مس//احت ساختمانهاي جنبي است. خادمي همچنين بهرهبرداري از ايستگاه همدان در محور تهران- همدان را يكي ديگر از اقدامات در همين راستا دانست كه اولين قطار به مقصد مشهد مقدس در اين ايستگاه مسافرگيري كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.