بازديد مديركل روابطعمومي از تصفيهخانه بزرگ آب گيالن

Jahan e-Sanat - - NEWS -

تفاهمنامه احداث دو نيروگاه با قابليت توليد همزمان برق و حرارت (CHP) امضا شد. به گفته علياكبر نصيري مديرعامل شركت توزيع نيروي برق اس//تان گلستان به منظور توليد انرژي الكتريكي در محل مصرف، كاهش عوامل موثر در اتالف و كاهش قيمت تمام شده توليد برق، تفاهمنامه احداث دو نيروگاه 25 مگاواتي با قابليت توليد همزمان برق و حرارت (CHP) امضا شد. وي افزود: يكي از اين نيروگاههاي 25 مگاواتي توسط سرمايهگذار خارجي در سايت پرورش ميگو در شهرستان گميشان و نيروگاه دوم در شهرستان بندرگز احداث خواهد شد. نصيري يكي از مزيتهاي مهم نيروگاههاي CHP را راندمان 90 درصدي آنها دانست چرا كه در اين نوع نيروگاهها در ازاي توليد هر كيلووات انرژي الكتريكي، دو كيلووات انرژي حرارتي نيز توليد ميشود كه از آن براي مصارف گرمايشي و سرمايشي مورد نياز استفاده ميشود.

مدي//ركل روابطعمومي و امور بينالملل اس//تانداري گيالن به اتفاق تعدادي از مديران روابطعمومي دستگاههاي اجرايي اين استان با هدف آشنايي با فرآيند تصفيه آب و همكاري در نشر، آگاهسازي و جلب مشاركت شهروندان از تصفيهخانه بزرگ آب گيالن بازديد كردند.

پس از اين بازديد طي نشس//تي، سيد محس//ن حسيني رييس هياتمديره و مديرعامل آبفاي گيالن هدف از اين بازديدها را استفاده از توان بالقوه روابطعموميها به عنوان سرمايههاي اجتماعي موجود براي اطالعرساني مطلوب عنوان كرد و افزود: روابطعموميها به لحاظ بعد اجتماعي فعاليتشان و ارتباطاتي كه با مردم دارند جزو مخاطبان خاص هستند كه بايد از اين ظرفيت بهره جست.

مديرعامل آبفاي گيالن فرآيند تصفيه آب را بسيار پيچيده و پرهزينه دانست و گفت: با توجه به مطلوبيت آب سد شهر بيجار، برنامه ايمني آب كه حفاظت آن از سرچشمه تا مخازن سراوان و شرق گيالن است نيز در اولويت برنامههاي كاري شركت قرار دارد.

وي با اشاره به تامين بخش عمدهاي از آب استان توسط تصفيهخانه بزرگ آب گيالن، اظهار داشت: 70 درصد جمعيت استان از آب اين تصفيهخانه بهرهمند هستند و با بهرهبرداري از فاز دوم تصفيه خانه در سال 1397 ضمن تقويت آب شهرهاي برخوردار، شهرهاي كوچك و روستاهاي اطراف در مسير نيز از اين ظرفيت بهرهمند خواهند شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.