سالروزتصويبقانونهواپيماييكشوري

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ميالد صادقي*- قانون هواپيمايي كش//وري ايران كه به روايتي 28 تيرماهسال8231 شمسيوبهروايتياولمرداد همانسالتصويبشده است، امروز 68 ساله ميشود. امور هواپيمايي در ايران كه پيش از تصويب اين قانون، از نبود قوانين مشخص و قاطع رنج ميبرد، پس از تصويب قانون يادشده با تحوالت عمدهاي مواجه شد و از نظم و انضباط مخصوص برخوردار شد. مالحظه مشروح مذاكرات مجلس شوراي ملي نشان ميدهد كه قانون هواپيمايي كشوري در آن زمان به فوريت مورد تصويب قرار گرفت تا مسايل هواپيماييهرچهسريعترسامانيابدومعطل .بااينحالبهدقتمعلوم نيست كه نويسندگان اين قانون، كدام يك از قالبها و الگوهاي مشابه در كشورهاي غربي را مورد توجه يا سرمشق خود قرار داده و از اصولشان الهام گرفتهاند، چه اندكي پيش از تصويب قانون هواپيمايي كشوري، كشورهايي چوناسپانياباقانوناساسيناوبريهوايي،لوكزامبورگباقانونتنظيمناوبري هوايي،گواتماالولبنانباقانونهواپيماييكشوري،سوييسباقانونهواپيمايي فدرال،يوگسالويوجمهوريدومينيكنباقانونناوبريهوايي،امورهواپيمايي خودراانتظامدادهبودند.بههررويمواد53 گانهقانونهواپيماييايراناگرچه بهنظمفصولمختلفدرنيامدهاندامابهنظرميرسدكهدرششفصل،شامل قلمروموضوعي)مادتين1 و2(،حقوق،اختياراتوتكاليفدولت)مواد3،4، 5،6 و22(،عملياتحملونقلهواييبازرگاني)مواد7 تا81(،توسعهامور هواپيمايي )مواد ‪20 91،‬ و ،(21 تعارض قوانين )ماده (29 و اصول جزائي )مواد32 تا53،بهاستثنايماده92(جايميگيرند.مالحظهفصولشش گانه مذكور حكايت از آن دارد كه قانونگذار در آن زمان قصد داشته براي نخستين بار به صورت جدي، عمليات ناوبري هوايي تاجران را به رهبري و نظارتدولتوالبتهبههمراهبرخيتكاليفتصديگرايانهبرايدولت،انتظامو توسعهدهد.امروزهنيزاينهدفمانندديروزدنبالميشوداماباجريانيضعيف و نارسا. بيترديد در آن زمان قانونگذار به يك نظم حداقلي ميانديشيده، به همين دليل بسياري از موضوعات و مسايل را يا مورد توجه قرار نداده يا بدون ذكر اصول و كليات، به هيات دولت و سازمان هواپيمايي كشوري ارجاع داده است اما امروزه با رشد و توسعه صنعت هوانوردي و پيچيدهتر شدن روابط ميان فعاالن صنعت، نياز به يك نظم حداكثري احساس ميشود، نظمي كه خطوط و رئوس آن بايد مانند سال8231، به همت قانونگذار، تعيين شود. در آن زمان تعهدات بينالمللي دولت عمدتا شكل نگرفته بودند، به همين دليلقانونهواپيماييكشوريكوچكترينارتباطوتعامليباقواعدومقررات بينالملليايجادنميكنداماامروزهعميقاايننيازاحساسميشودكهدولت مانندقوانينهواپيماييسايركشورها،قانونيراهماهنگباالزاماتوتعهدات بينالمللي، تدوين كند. بيگمان تدوين قانون هواپيمايي كشوري جديد با چنين مختصاتي، ارزش افزوده فراواني براي ما خواهد داشت، چه مقدمات حضور جهاني و قدرتمند ما را در صنعت هوانوردي به ارمغان خواهد آورد.

*پژوهشگرحقوقهوافضا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.