جايزه ملي بلوغ بودجهريزي بر مبناي عملكرد به »شهرداري اصفهان« رسيد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

شهرداري اصفهان در كنفرانس بينالمللي بودجه ريزي موفق به كس//ب جايزه ملي بل//وغ بودجهريزي بر مبناي عملكرد شد. هشتمين كنفرانس بينالمللي بودجه ريزي مبتني بر عملكرد 25 و 26 تيرماه سال 1396 در تهران، سالن همايشهاي رازي برگزار شد كه با توجه به اهميت موضوع تعداد زيادي از ارگانها، سازمانها و نهادهاي كشور در اين كنفرانس شركت كرده بودند. حضور رييس مجلس شوراياسالميدرهشتمينكنفرانسبودجهريزيمبتنيبر عملكرد و تاكيد وي بر مديريت بهتر منابع و مصارف كشور يك//ي از ويژگيهاي بارز اين كنفرانس بود. اين كنفرانس با حضور تعداد زيادي از اس//اتيد، مديران و كارشناس//ان داخل//ي و خارجي در دو قس//مت مقاالت علمي و ارزيابي سازمانها جهت كسب جايزه بلوغ تشكيل شد كه در اين بين ش//هرداري اصفهان در بين كليه دستگاههاي اجرايي كه در فرآين//د ارزيابي جايزه بلوغ بودجهريزي عملكردي شركت كرده بودند در كنار پنج سازمان ديگر توانست براي اولين بار جايزه بلوغ بودجهريزي مبتني بر عملكرد را كسب كند. در قسمت مقاالت پذيرفته شده هم سهم شهرداري اصفهان دو مقاله بود كه يكي از آنها در سالن اصلي كنفرانس و توس//ط مدير برنامهريزي و بودجه ش//هرداري اصفهان ارائه شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.