بازديد از محل اخذ راي انتخابات نظامپزشكي ايالم

Jahan e-Sanat - - NEWS -

استاندار و رييس دانشگاه علومپزشكي از محل اخذ راي هفتمين دوره انتخابات نظامپزشكي ايالم بازديد كردند. در حاشيه اين بازديد استاندار ايالم ضمن خرسندي از برگزاري مطلوب هفتمين دوره انتخابات نظامپزشكي ايالم اظهار كرد: پزشكان به عنوان قشر فرهيخته جامعه نقش ويژهاي در حفظ و ارتقاي سالمت جامعه دارند. محمدرضا مرواريد ادامه داد: اين قش//ر به عنوان يك صنف ارزش//مند و تاثيرگذار همواره در راه خدمت به مردم تالش كردهاند و قدرداني از خدمات اين عزيزان رسالتي همگاني است. وي ادامه داد: خوشبختانه استقبال گروههاي شركتكننده در اين انتخابات چشمگير و نش//انگر اهميت و ارزش//مندي اين انتخابات است و تالش و اهتمام عوامل اجرايي و نظارت آن قابل تقدير است. در ادامه نيز رييس دانشگاه علومپزشكي ايالم ضمن خيرمقدم به استاندار و تقدير از زحمات عوامل برگزاري انتخابات هفتمين دوره انتخابات نظامپزشكي ايالم عنوان كرد: سالمت و تندرستي مردم در جامعه مرهون تالش و مسووليتپذيري پزشكان است. علي دلپيشه افزود: نظامپزشكي در طول شش دوره گذشته همواره منشأ خدمت خالصانه و صادقانه به جامعه بوده و با انتخاب دوره جديد نيز قطعا در راه خدمت به مردم و نظام سالمت در استان و كشور گام برميدارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.