ضرورت توجه به احياي بافتهاي فرسوده ساري

Jahan e-Sanat - - NEWS -

اولين سازمان مديريت حملونقل بار و مسافر در گلستان با ادغام سازمانهاي اتوبوسراني و تاكسيراني در شهرداري گرگان شروع به كار كرد. به گزارش روابطعمومي سازمان حملونقل بار و مسافر شهرداري گرگان، احمد علي ساالري از سوي حسين صادقلو شهردار گرگان به عنوان اولين مديرعامل اين سازمان منصوب شد. هدف از تشكيل اين س//ازمان، ساماندهي و بهبود وضعيت حملونقل درون شهري و برون شهري و مديريت يكپارچه حملونقل بار و مسافر است كه بايد بستر مناسب براي دسترسي همه شهروندان به حملونقل ايمن و باكيفيت و همچنين حل معضل ترافيك فراهم شود. الزم به ذكر است، احمدعلي س//االري با 19 سال سابقه فعاليت در ش//هرداري، ليسانس عمران و فوقليس//انس مديريت و دانشجوي ارشد سازه است و در سوابق خود رييس هياتمديره سازمان اتوبوسراني، معاونت شهرداري مناطق 1و 2 و ناظر عاليه پروژههاي عمراني را داراست.

جمشيد ظهيري مديرعامل شركت گاز گيالن از ثابت ماندن تعرفه مصرف گاز طبيعي نسبت به سال 94 خبر داد.

به گزارش روابطعمومي ش//ركت گاز گيالن وي در اين خصوص گفت: با توجه به ميزان مصرف در فصول مختلف، شركت ملي گاز ايران سال را به دو فصل گرم و سرد تقسيم كرده است. در فصل گرم كه از 15 فروردين تا 51آبان است، نرخ گازبها براي هر مترمكعب از 1081 ريال تا 4301 ريال محاسبه ميشود ولي در فصل سرد كه از 16 آبان تا 14 فروردين سال بعد را شامل ميشود، قيمت هر مترمكعب گاز بهصورت پلكاني بر اساس ميزان مصرف تعيين ميشود كه حداقل آن از 414 ريال براي دامنه كم مصرف شروع ميشود و براي دامنه مصرفي باالي 1200 مترمكعب به 4830 ريال ميرسد.

وي با بيان اين مطلب افزود: سال گذشته در فصل گرم تغييراتي ايجاد شد و دامنه آن از اول فروردين تا آخر آبان 8) ماه( تعيين شد كه اين موضوع در سالجاري اصالح شد يعني هم به لحاظ دوره زماني كه از 15 فروردين تا 15 آبان و هم از نظر محاسبه گازبها كه قيمت به صورت پلكاني تعيين شد.

مهدي عبوري شهردار ساري با اشاره به اينكه گردشگري محورتوسعه مركز استان است، گفت: تيم مديريت شهري با همراهي شهروندان و نظارت عالي شوراي اسالمي شهر، گامهاي موثري در زمينه عمران شهري برداشته است.

به گزارش روابطعمومي و امور بينالملل شهرداري ساري، مهدي عبوري شهردار ساري اظهار داشت: رويكرد تيم مديريت شهري برمبناي گردشگري است و در اين راستا شهرداري ساري زيرساختهاي مناسبي را عملياتي كرده كه برخي از آنها عبارتند از احداث پلهاي شهيد نوري در ورودي شرقي مركز استان كه از مطالبات ديرينه مردم منطقه زغالچال بوده، پل شهيدان رضايي در جهت توسعه ساري به سمت جنوب و در محور مواصالتي سمنان- ساري- قائمشهر، زيرگذر فرحآباد به منظور رونق توسعه گردشگري به سمت جاده دريا، زيرگذر پل گردن، زيرگذر دخانيات، زيرگذر شهيد كمالي، ميانگذر شمالي جهت كاهش بار ترافيكي كمربنديهاي شمالي و جنوبي ضمن آنكه در بسياري از معابر شهر اقدام به اصالح هندسي شده است.وي در بخش ديگري از اين مصاحبه با تاكيد بر ضرورت توجه به احياي بافت فرسوده در ساري گفت: مركز مازندران با قدمتي چندين هزارساله داراي تاريخي قابل توجه است و در اين راستا تيم مديريت شهري، ميدان ابن شهر آشوب را با معماري بومي اسالمي طراحي كرد كه اكنون دو فاز آن به بهرهبرداري رسيده و تداوم اين پروژه قطعا هويت تاريخي- شهري ساري را زنده نگه خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.