400 هزار راننده به كمك »دادزنها« روزي ميخورند

Jahan e-Sanat - - NEWS - یادداشت

يك كارشناس حملونقل با بيان اينكه فرآيند حملونقل و ترانزيت ايران معيوب است، گفت: در حال حاضر رانندگان با جمع شدن در يك نقطه از طريقدادزنهااقدامبهحملونقلباردركشورميكنند.حامدتاجالديناظهار كرد:فرآيندحملونقلوترانزيتدرايرانمعيوبوبهشدتازفناوريهايروز دنيا به دور است. وي با بيان اينكه در اين حوزه به شدت در قيمتگذاريها ضعف داريم، افزود: قيمتگذاريهاي كنوني توافقي است و رانندگان بايد در پايانهها بخوابند تا بتوانند باري را بگيرند و آن را حمل كنند. وي با يادآوري اينكه004 هزاررانندهدركشورداريم،تصريحكرد:روزانهچندينهزارراننده بهپايانههايحملونقليانقاطخاصمراجعهميكنندتاازطريق»دادزنها« بار پيدا كنند. تاجالدين قيمتهاي باال و عدم اطالع صاحب بار از محموله خود را از نقاط ضعف اينگونه بار پيدا كردن برشمرد و گفت: در عصر كنوني تكنولوژي چنين روشهايي ديگر معنا ندارد و رانندگان در منزل ميتوانند با استفاده از اپهاي اين بخش به راحتي باري را انتخاب كنند. فعال حوزه حملونقل تاكيد كرد: بايد اين فرهنگسازي را در بين رانندگان انجام دهيم كه آنها مجبور به رفتن به پايانه نيستند و ميتوانند با استفاده از دانش روز به راحتي بارهاي مختلف را پيدا و آن را جابهجا كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.