ﺍﺳﺘﻘﻼل ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺍﺭ پﻮل ﺩﺭ ﺗﺎﻣین ﻣﺎلﻰ

Jahan e-Sanat - - NEWS - ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ

روز گذش//ته پذیرهنویس//ی دو هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت پتروشیمی گچساران انجام پذیرفت. به گزارش سنا، در مراسم پذیرهنویسی اوراق مشارکت پتروشیمی گچس//اران، روحاهلل حسینیمقدم، معاون شرکت بورس تهران درباره رش//د اوراق بدهی در بازار س//رمایه گفت: رونق گرفت//ن اوراق بدهی در بازار س//رمایه، منجر به برخی نقدها از س//وی فعاالن بازار شد در حالی که نخستین دغدغه سازمان بورس و ارکان بازار س//رمایه توس//عه بازار بدهی به نفع شرکتها و ناشران است. وی در ادامه افزود: به کمک مشاوران سرمایهگذاری و تامین سرمایهها به دنبال استفاده حداکثری از فرصت اوراق بدهی در جهت تامین مالی شرکتهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی هستیم. حسینیمقدم تصریح کرد: اوراق بدهی گزینه مناسبی برای شرکتهای کمریسک برای توسعه بلندمدت است البته در این مسیر با کاهش روند نرخها میتوان به رونق و رش//د این ابزار در جهت حمایت از تولید و ناشر کمک جدی کرد. شرطاستقبالازاوراق افزون بر این ولی نادی قمی، مدیر عامل تامین سرمایه نوین، متعهد پذیرهنویسی و بازار گردان این اوراق مش//ارکت، گفت: فرآیند انتشار اوراق فرآیندی زمانبر است بنابراین اگر این فرآیندها کوتاهتر شود استقبال زیادی از بازار سرمایه برای تامینمالیشکلمیگیرد.ویباتاکیدبرایننکته که توسعه بازار بدهی تاثیر جدی و قابل توجهی در بازار اوراق نمیگذارد و به آن آسیبی نمیزند، اظهار داشت: اوال بازار بدهی سالیق خاص خود را میطلبد و بازار اوراق نیز سالیق خودش را دارد. ثانیا رونق بازار بدهی باعث ارج و قرب بازار اوراق میش//ود و بازار سرمایه را به مبدا و منبع اصلی تامین مالی بلندمدت تبدیل میکند. مدیرعامل تامین سرمایه نوین با اشاره به اینکه بازار پول نیز به جایگاه بازار سرمایه و اوراق بدهی معتقد و واقف است، گفت: در انتشار اوراق مشارکت پتروشیمی گچساران، ضمانت اوراق را هلدینگ خلیجفارس و شرکتسرمایهگذاریپتروشیمیایرانیانبهعهده گرفتند که همین امر فرآیند انتشار تامین مالی را کاهش داد و وابستگی بازار سرمایه به بازار پول را از بین برد. وی با ذکر اهمیت عدم وابستگی بازار سرمایه به بازار پول برای تامین مالی به جایگاه موسس//ات رتبهبندی اشاره کرد و گفت: با آغاز فعالیت موسسات رتبهبندی میتوان تامین مالی شرکتها را براس//اس جایگاه خود ناشر، میزان ریسک نکول و اس//تانداردهایی از این دست به سرانجامرساندبدینترتیبدیگربرایتامینمالی حتی نیازی به ضمانت یک شرکت و ناشر بورسی نیست. این فعال بازار سرمایه انتشار اوراق بدهی به خصوص برای شرکتهای کوچک را فرصتی برای ب//اال بردن درآمد ملی عنوان کرد و تصریح کرد: اگر امکان تامین مالی عالوه بر ناشر برای پروژهها مانند اوراق مشارکت گچساران رونق بگیرد شاهد رفع جدی معضل اشتغال در کشور خواهیم بود و این موضوع محرک اصلی در اشتغال و افزایش GDP غیرنفتی خواهد بود. مشکالتانتشاراوراق در ادامه این نشست محدثه رزاقی، مدیر تامین مالی تامین سرمایه نوین به مشکالت انتشار این اوراق پرداخت و گفت: از آنجایی که انتش//ار این اوراق ب//رای پروژه و احداث اتیلین پتروش//یمی گچس//اران صورت گرفت، باید برای حسابرس سازمان و شرکت بورس سودآوری این طرح در آینده توجیه میشد. وی رونق تامین مالی پروژهها را در گروی تدوین صورتهای مالی ش//رکتها براساس استانداردهای بازار سرمایه عنوان کرد و تصریح کرد: اطالعات شرکتها باید براساس گزارشدهی بورس//ی بازنویسی شود که این امر زمانبر است بنابراین اگر خود ناشر این اطالعات را به این اس//تاندارد نزدیک کند، یک گام جدی در کاهش فرآیند تامین مالی صورت میپذیرد. همچنین با راهاندازی رتبهبندی اعتباری این زمان کوتاهتر نیز میشود. جمشید مبارکی، مدیرعامل پتروشیمی گچساران درباره اهمیت انتشار این اوراق در توس//عه پروژههای این ش//رکت گفت: شرکتهاییهستندکهبهدلیلکمبودنقدینگی، طرحها و برنامههایشان متوقف شده است که بازار سرمایه میتواند فرصت جدی برای ناشران فراهم کند. وی در ادامه با اهمیت زنجیره تولید در رونق فعالیتهای شرکتها گفت: بسیاری از فعالیتها و طرحها و برنامهها را باید در قالب یک زنجیره تولید بررسی کرد. به عبارتی صنایع باالدستی و پاییندستی نیز باید امکان حمایت از روند تولید شرکت را داشته باشند وگرنه تولید میتواند در میانه راه متوقف شود. حذفوجهضمانتبانکی در بخش پایانی این نشست، علی محصصی، مدیر سرمایهگذاری پرتفوی پترول به موضوع بسیار مهم در انتشار اوراق مشارکت پتروشیمی گچس//اران اش//اره کرد و گفت: در انتشار این اوراق وجه ضمانت بانکی حذف شد. به عبارتی هلدین//گ خلیجفارس و پترول ب//ه عنوان دو ش//رکت بزرگ بورسی که قریب به 11 درصد ارزش بورس را تش//کیل میدهند ضامن این اوراق شدند. وی با تاکید به اینکه ضمانت این اوراق در اختیار یک ش//رکت معمولی نیست، خاطرنش//ان کرد: این دو شرکت از بزرگترین ش//رکتهای پتروش//یمی منطقه خلیجفارس هس//تند که 70 درصد پلیمر کش//ور را تامین میکنند. محصصی اظهار داشت: انفصال بازار س//رمایه از بازار پ//ول برای تامین مالی در این پروژه به فال نیک گرفته میش//ود. و حاکی از رش//د و بلوغ بازار سرمایه است که میتواند به تنهایی پروژههای خود را گارانتی کند. به گفته مدیر سرمایهگذاری پرتفوی پترول پتروشیمی گچس//اران و مش//خصا پروژه راهان//دازی خط اتیلی//ن بزرگترین طرح س//ودآور ضامنین و گلوگاه ش//رکتهای پلیمری است. وی با بیان اینکه با راهاندازی این خط تولید در سال 89، ساالنه سودی در حدود 400 میلیارد دالر کسب میشود، گفت: هم اکنون برای سه طرح در حال رایزنی و بررس//ی تامین مالی از طریق انتشار اوراق به مبلغ 500 میلیارد دالر هستیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.