کاهش هزینههای دولت با طرح قیمت تضمینی

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ب//ا جایگزین//ی سیاس//ت قیمت تضمین//ی به جای خری//د تضمینی، س//نگینی ب//ار تامین مالی ک//ه برای خری//د تضمینی محصوالت بر ش//انه دولت بود، کاه//ش مییابد و این امر موجب روانسازی و شفافیت در بازار محصوالت کشاورزی میش//ود. داود معدلتفر، کارشناس بازارهای مالی با اشارهبهاجرایسیاستقیمتتضمینی گن//دم در ب//ورس کاال در گفتوگو با ایرنا، بیان کرد: در همه کشورها دولت همواره به دنب//ال حمایت از تولیدات داخلی خود بوده و این حساس//یت در مورد محصوالت استراتژیک مشخصتر اس//ت. در ایران نیز در سالهای اخیر دولت در حوزه محصوالت کش//اورزی به ویژه محصوالت مهمی مثل گندم، جو و ذرت از سیاستهای حمایتی و تشویقی مختلفی استفاده کرده است تا با تشویق کشاورزان به تولید بیشتر، نیاز کش//ور از داخل تامین شده و نیاز به واردات کمتر شود. وی افزود: از آنجا که محصول گندم برای اکثر کشورها کاالیی استراتژیک محسوب میشود، دولت در سالهای قبل اقدام به خرید تضمینی این محصول از کش//اورزان ک//رد تا خی//ال کش//اورزان از فروش محصولشان راحت باشد، ضمن اینکه دول//ت از کمبود عرض//ه برای کنترل ب//ازار به موقع مطلع ش//ود و بتواند با مدیری//ت واردات، تعادل بازار را برقرار کند. این کارشناس ارشد بازار سرمایه تصریح کرد: سیاست خرید تضمینی محصوالت کشاورزی هر چند به عنوان ی//ک اب//زار مداخله دول//ت در بخش کشاورزی، مورد توجه سیاستگذاران و برنامهریزان کش//ورها از جمله ایران بوده اس//ت اما همواره با مش//کالتی همچون کمبود نقدینگی و به تعویق افتادن پرداختهای کش//اورزان، عدم شفافیت و ایجاد واسطههای غیرالزم و ایجاد چند نرخی در بازار محصوالت که رانت و فس//اد را به دنب//ال دارد و همچنین برنامهریزی نامناسب تولید و عدم بهرهوری از س//وی کش//اورزان که ضرر و زیانهای هنگفتی را متوجه بودج//ه دولتی میکن//د، مواجه بوده اس//ت. معدلتفر اضافه کرد: بنابراین بروز مشکالت در طرح خرید تضمینی محصوالت کش//اورزی و بررسیهای ف//راوان به منظور حل مش//کالت این طرح باعث ش//د در تیرماه س//ال 89 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در مجلس تصویب شود که م//اده 33 این قانون به جایگزینی سیاس//ت قیمت تضمین//ی به جای خرید تضمینی محصوالت کشاورزی با اس//تفاده از ظرفیتهای بورس کاال اشاره شده اس//ت. وی ابراز داشت: در سیاست قیمت تضمینی، دولت قیمت تضمینی را اعالم میکند و کش//اورز محصول//ش را در ب//ورس کاال عرضه میکن//د، در اینجا اگر قیمت کش//ف ش//ده محصول در بورس، پایینتر از قیمت تضمینی اعالمی از سوی دولت بود، وجه حاصل از فروش محصوالت در بورس ظرف چند روز به حساب کشاورز واریز میشود و مابهالتفاوت قیمت نیز از سوی دولت پرداخت میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.