انتشار پیشبینی »ثغرب«

Jahan e-Sanat - - NEWS -

حجم معامالت آتی سکه طی هفته گذشته در بورس کاال با افزایش به 24 هزار و 546 قرارداد و ارزش آن نیز به س//ه هزار و 291 میلیارد ریال رس//ید. به گزارش بورس کاال، هر اونس طال برای تحویل در اوت در بازار نیویورک آخرین بار 9/40 دالر یا 0/8 درصد افزایش نشان داد و 1254/90رد دالر بسته شد که باالترین قیمت از 23 ژوئن بود. طال روز جمعه برای ششمین روز متوالی افزایش یافت که طوالنیترین روند افزایش از 17 ماه می به این طرف بود و برای کل هفته 2/2 درصد افزایش را نشان داد که دومین افزایش هفتگی متوالی بود. در معامالت آتی سکه نیز طی هفته گذشته، سررسید اردیبهشتماه سال 97 به عنوان پرطرفدارترین سررسید لقب گرفت به نحوی که معاملهگران 14 هزار و 660 قرارداد را به ارزش یک هزار و 990 میلیارد ریال در این موعد تحویل به ثبت رساندند. در رتبه دوم معامالت آتی سکه، سررسید اسفندماه سالجاری با8 هزار و 86 قرارداد به ارزش یک هزار و 73 میلیارد ریال قرار گرفت. در مکان سوم بازار آتی نیز قرارداد دی ماه سالجاری قرارگرفت؛ به طوریکه با 684 قرارداد به ارزش 88 میلیارد ریال معامالت خود را در هفته اخیر به پایان رساند. همچنین سررسید شهریورماه نیز با 683 قرارداد به ارزش 84 میلیارد ریال در مکان بعدی بازار آتی قرار گرفت. در پایان نیز سررسید آبانماه با 433 قرارداد به ارزش 54 میلیارد ریال در جایگاههای آخر ایستاد.

سرمایهگذاری مسکن شمال غرب پیشبینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 31 ش//هریورماه 96 را با سرمایه معادل 900 میلیارد به صورت حسابرسینشده منتشر کرد. شرکت سرمایهگذاری مسکن ش//مال غرب پیشبینی درآمد هر س//هم س//ال مالی منتهی به 31 شهریورماه 96 را مبلغ 104 ریال اعالم کرده است که نسبت به EPS سال مالی منتهی به 31 شهریورماه 59، معادل هشت درصد کاهش نش//ان میدهد. پیشبینی درآمد هر س//هم این شرکت در مقایسه با دوره مش//ابه سال مالی قبل ش//امل افزایش 107 درصدی فروش به دلیل پیشبینی در کاهش فروش واحدهای مس//کونی مسکن مهر، افزای//ش 163 درصدی بهای تمامش//ده کاالی فروش رفته به دلیل افزایش هزینههای س//اخت و افزایش 532 درصدی مالیات به دلیل افزایش در سود شرکت گزارش شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.