شفاف سازی 3 ماهه »مارون«

Jahan e-Sanat - - NEWS -

پتروشیمی مارون صورتهای مالی منتهی به 29 اسفند 1396 را با سرمایه چهار هزار میلیارد ریال به صورت حسابرسینشده منتشر کرد. شرکت پتروشیمی مارون در دوره سه ماهه منتهی به 31 خرداد 96 مبلغ سه هزار و 841 میلیارد و 563 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و به هر سهم مبلغ 960 ریال سود اختصاص داد. »مارون« سود انباشته پایان دوره مذکور را مبلغ 23 هزار و 770 میلیارد و 702 میلیون ریال اعالم کرده اس//ت. یادآوری میشود این ش//رکت در دوره مشابه در سال 59، مبلغ 3 هزار و 221 میلیارد و 841 میلیون ریال سود خالص و 805 ریال سود به ازای هر سهم شناسایی کرده است. این شرکت فرابورسی دالیل تغییرات واقعی دوره منتهی به 31 خرداد 96 )حسابرسینشده( را نسبت به اطالعیه پیشین به شرح زیر اعالم کرد: درآمد حاصل از سرمایهگذاری در شرکت پتروشیمی الله برای دوره مالی منتهی به 31 خردادماه 1396 مبلغ 253 میلیارد و 424 میلیون ریال )به ازای هرسهم 63 ریال( است که با لحاظ کردن این مبلغ به عملکرد منتهی به تاریخ مذکور سود هر سهم به صورت تجمیعی مبلغ یک هزار و 23 ریال است. نرخ تسعیر ارز حاصل از فروش محصوالت صادراتی طی سه ماهه منتهی به 31 خرداد 96 به ازای هر دالر مبلغ 37 هزار و 568 ریال است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.