عملکرد21 ماهه»فنورد«

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ن//ورد و تولید قطعات ف//والدی صورتهای مالی 12 ماهه منتهی ب//ه 30 اس//فندماه 95 را با س//رمایه 144 میلیارد ری//ال به صورت حسابرسینشده منتشر کرد. شرکت نورد و تولید قطعات فوالدی در سال مالی منتهی به 30 اسفند 59، معادل یک هزار و 910 میلیارد و 308 میلیون ریال درآمد عملیاتی کسب کرد. از درآمد این شرکت بهای تمامشده درآمدهای عملیاتی کسر شد و سود ناخالص دوره به مبلغ 165 میلیارد و 821 میلیون ریال رس//ید. از سود ناخالص دوره نیز هزینههای فروش، اداری و عمومی و هزینههای عملیاتی کسر و سود عملیاتی دوره مبلغ 118 میلیارد و 287 میلیون ریال محاسبه شد. از سود عملیاتی نیز هزینههای مالی و مالیات کسر و درآمدهای غیرعملیاتی به آن اضافه شد و سود خالص دوره مبلغ 55 میلیارد و 699 میلیون ریال محاسبه شد و بر این اساس مبلغ 387 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت. به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ 133 میلیارد و 989 میلیون ریال سود انباشته در حسابهای »فنورد« منظور شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.