انتشار صورت مالی 3 ماهه »آپ«

Jahan e-Sanat - - NEWS -

آس//ان پرداخت پرشین صورتهای مالی سال منتهی به 29 اسفند 1396 را با سرمایه یک هزار میلیارد ریال به صورت حسابرسینشده منتشر کرد. شرکت آسان پرداخت پرشین در دوره سه ماهه یاد شده مبلغ 610 میلیارد و 284 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و به هر سهم مبلغ 610 ریال سود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته معادل 54 درصد افزایش داشته است. همچنین »آپ« سود انباشته پایان دوره مذکور را مبلغ یک هزار و 710 میلیارد و 952 میلیون ریال اعالم کرده است. یادآوری میشود این شرکت در دوره مشابه در سال 59، مبلغ 396 میلیارد و 224 میلیون ریال سود خالص و 396 ریال سود به ازای هر سهم شناسایی کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.