پرداخت 6 هزار میلیارد ریال سود اوراق به سرمایهگذاران

Jahan e-Sanat - - NEWS - ﺭﺍﻫﻜﺎﺭ

سرپرس//ت ام//ور تس//ویه وجوه معامالت اوراق به//ادار و بورس کاال ش//رکت س//پردهگذاری مرک//زی از پرداخت بیش از 6043 میلیارد ریال سود انواع اوراق در مردادماه خبر داد. به گزارش س//مات، هادی علیپور با بیان مطلب فوق افزود: بیش از 6043 میلیارد و 631 میلیون ریال سود انواع اوراق در ماه آینده به سرمایهگذاران پرداخ//ت خواهد ش//د. وی تصریح ک//رد: زم//ان سررس//ید اوراق اجاره ش//رکت قطارهای مس//افری و باری جوپار، رایتل، آموزش و پرورش، قائد بصیر و کاش//ی و سنگ پرسپولیس یزد در مردادماه اس//ت که ش//رکت سپردهگذاری مرکزی سود این اوراق را به سرمایهگذاران پرداخت میکند. علیپور ادامه داد: سود اوراق مشارکت شرکتهای توسعه خاورمیانه، سیمان کردس//تان، لیزین//گ رایان س//ایپا، سیمان کردستان، توسعه خاورمیانه و شهرداریهای شیراز، تهران، سبزوار، مش//هد و ک//رج اواخر م//اه آینده به حساب س//رمایهگذاران واریز خواهد ش//د. سرپرست امور تس//ویه وجوه معامالت اوراق به//ادار و بورس کاال س//مات خاطرنش//ان کرد: سررسید سود اوراق گواهی سپرده بانک رفاه و بان//ک پارس//یان و اوراق مرابح//ه وزارت تعاون در مردادماه اس//ت که شرکت س//پردهگذاری مرکزی سود ای//ن اوراق را نیز به س//رمایهگذاران پرداخت میکن//د. وی با بیان اینکه هماکن//ون در ح//دود بی//ش از 80 نوع اوراق )اجاره، مرابحه، مشارکت، گواهی س//پرده، اوراق رهنی، اسناد خزانه و اس//تصناع( در بازار سرمایه منتشر ش//ده اس//ت، اظهار داشت: س//ود این اوراق به ص//ورت ماهانه و یا س//ه ماه یکبار به س//رمایهگذاران پرداخت میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.