مانع اصلی خصوصیسازی چیست

Jahan e-Sanat - - NEWS - ﺁﻣﺎﺭ

بخش زیادی از شرکتهای دولتی به دلیل اینکه کاال و خدمات یارانهای دریاف//ت میکنند، اجازه واگذاری آنها به بخشخصوص//ی وجود ن//دارد. به گزارش تسنیم؛ پوریحسینی رییس س//ازمان خصوصیس//ازی با اشاره به اینکه در قانون بودج//ه، ریال به ریال و میلیارد به میلی//ارد درآمد و هزینه هر ش//رکت مقابل آن نوش//ته ش//ده اس//ت گفت: تقاضای ما این است که با تهیه یک جدول تلفیقی به سازمان خصوصیسازی اعالم شود که افزایش بودجهها مربوط به چیست و آیا مربوط به سرمایهگذاریهای جدید دولت در گروههای 1 و 2 است یا موارد دیگر را در برمیگیرد. معاون وزیر اقتصاد با بیان اینمطلبکهدولتبرایسرمایهگذاری در گروه 3 مجاز است خاطرنشان کرد: بخشخصوصیاجازهورودبهگروه3 را ندارد و به عبارت دیگر، این گروه انحصارا برای سرمایهگذاری در اختیار دولت قرار گرفته است و در مقابل هرگونه فعالیت دولت در گروه یک ممنوع بوده و کاری خالفمحسوبمیشود.ویاذعانکرد: ما با بخش اعظمی از شرکتهای گروه یکو2 مواجههستیمکهبهدلیلاینکه کاال و خدمات یارانهای ارائه میدهند، اجازه واگذاری آنها به بخشخصوصی وجودندارد.پوریحسینی،شرکتهایی را ک//ه در حوزه آب، برق و گاز فعالیت میکنند جزو این گروه از ش//رکتها خوان//د و اف//زود: تا زمان//ی که قیمت کاال و خدمات این گروه از ش//رکتها تکلیفی است، واگذاریها به طور کامل صورت نخواهد گرفت. رییس سازمان خصوصیسازی تصریح کرد: مجلس باید توجه داش//ته باشد که الزم است توسعهفعالیتهایاقتصادی،بنگاهداری و تصدیگرایان//ه دولت در گروه یک را متوقفکند،اماتصورمیرودکهاکثریت قریب ب//ه اتفاق س//رمایهگذاریهای دول//ت در گروه 3 ص//ورت میپذیرد. گفتنی اس//ت بهاستناد ماده دو فصل دوم سیاس//تهای اجرای//ی اصل 44 قانون اساس//ی دولت مکلف اس//ت تا صددرصد سهام ش//رکتهای »گروه یک« را به بخشخصوصی واگذار کند. همچنین در تبصرههای ماده 3 فصل 2 این قانون در خصوص ش//رکتهای »گروه «2 آمده که دولت مجاز اس//ت بهمنظور حفظ سهم بخش دولتی در فعالیتهای گروه 2 ماده 2، همچنان 20 درصد از سهام شرکتهای حاضر در گروه 2 را در اختیار داش//ته باشد و مکلف است 80 درصد باقیمانده را به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.