صادراتمعیوبغیرنفتی

در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی استان تهران مطرح شد؛

Jahan e-Sanat - - NEWS -

گروه بازرگانی- در حالیکه افزایش صادرات به عن//وان یکی از مباحث مهم در توسعه تجارت خارجی و بهبود فضای اقتصادی کشور به شمار میرود، در سال پیشرو هم چندان توجهی به این بخش نشده اس//ت. همچنین وعده وعیدهای دولتمردان در مورد اعطای مش//وقهای صادراتی در حد حرف باقی مانده اس//ت. این در حالی است که برخی کارشناسان س//ه عامل غیرواقعی بودن نرخ ارز و عدم تعدیل آن بر مبنای نرخ تورم، تسهیالت گرانقیمت و حملونقل گران که ش//امل هزینههای بندری نیز میشود را از موانع مهم رشد صادرات میدانند.

در همی//ن راس//تا اعضای ش//ورای گفتوگویاستانتهراندرسیوپنجمین نشستخود،عالوهبربررسیموانعتوسعه ص//ادرات و راهکارهایی ک//ه میتواند به رشد آمار صادرات منتهی شود، به بررسی مشکالت بخشهایی از اقتصاد پایتخت نیز پرداختند. همچنین در این نشس//ت فعاالن واردکننده برنج نیز از بهروز نبودن ارزشگذاریکاالیوارداتیشانگالیهکرده و این مساله را از طریق شورا پیگیر شدند. منابعداخلیکافینیست در ابتدای این جلس//ه، اس//تاندار و رییس شورای گفتوگوی استان تهران، به انعقاد قرارداد نفتی ایران و کنسرسیوم نفتی شامل شرکت توتال فرانسه اشاره کرد و گفت: دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی، مستلزم سرمایهگذاری 65 میلیارد دالری در س//ال است و به وض//وح منابع داخلی ب//رای این میزان س//رمایهگذاری کافی نیست. در چنین ش//رایطی انعقاد قرارداد ب//ا توتال برای توسعه فاز 11 پارسجنوبی، هم از منظر سیاسی و هم از آنجا که میتواند دیگر سرمایهگذاران را نیز برای ورود به ایران ترغیب کند، بسیار حائز اهمیت است.

حسینهاشمی گفت: این قرارداد، در شرایطیمنعقدشدهاستکهفشارآمریکا ب//رای عدم ش//کلگیری همکاریهای بزرگ با ای//ران ادامه دارد. با این وجود، کشورهایی نظیر ایتالیا و کرهجنوبی نیز در شرف سرمایهگذاری در ایران هستند که نشانه امیدوارکنندهای است.

وی ادامه داد: امیدوارم بگومگوهای غیرضروری و غیرکارشناس//ی نیز پایان پذی//رد و از فض//ای به وج//ود آمده به نح//و شایس//تهای در راس//تای جذب س//رمایهگذاری خارج//ی بهرهبرداری صورت گیرد. چراکه اگر اقتصاد تقویت نش//ود، خواس//تههای مردم نیز تحقق نخواهد یافت.

او ب//ا بیان اینکه تالش میش//ود از فض//ای به وج//ود آم//ده، جهت جذب س//رمایهگذاری برای پروژههای تعریف ش//ده در استان استفاده ش//ود، گفت: یک//ی از اهرمه//ای موثر ب//رای جذب سرمایه، اتاق تهران اس//ت. اتاق تهران میتوان//د نقش کلی//دی در این زمینه ایف//ا کند. فهرس//ت پروژههای نیازمند سرمایهگذاری نیز مشخص بوده و باید تالش کرد، در م//واردی که امکانپذیر است، س//رمایه جذب ش//ود. البته این در حالی اس//ت که استان تهران از نظر امنیتی در شرایط قابل قبولی قرار دارد و امنیت یکی از مولفههای مهم و مورد توجه سرمایهگذاران است.

استاندار تهران با اشاره به ارزیابیهای صورتگرفتهازعملکرددستگاههاازمنظر اقتصادمقاومتی،گفت:بیشتردستگاههای اجرایی استان حائز رتبه ممتاز شدهاند به طوریکه آنها با حداقل امکانات توانستهاند چنینجایگاهیراکسبکنند.

هاشمی به صورت اجمالی به موضوع انتخاباعضایکابینهدوازدهمنیزاشارهکرد و گفت: شکلگیری یک کابینه یکدست میتواند دولت دوازدهم را در تحقق اهدافی که دارد، یاری برساند.

آغاز فعالیت ب/ا کابینهای جوان و کارآمد

در ادام//ه ای//ن نشس//ت، رییس اتاق بازرگانی تهران و دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی استان تهران، با ابرازامیدوارینسبتبهاینکهدولتدوازدهم فعالیتهای خود را با کابینهای جوانتر و کارآمدتر در پیش بگیرد، آغاز کرد.

مسعودخوانساریبابیاناینکههمچنان چند مساله اساسی در بخش اقتصاد حل نشده باقی مانده است، گفت: یکی از این مسایل چالشهای نظام بانکی است که این چالشها، هم با توجه به فضای کلی کشور و هم به دلیل نقشی که نظام بانکی در تولید و توسعه دارد، باید مورد رسیدگی عاجل قرار گیرد.

خوانس//اری از نظام چندگانه ارزی و بیکاری به عنوان دیگر مشکالت اقتصادی کش//ور یاد کرد و گفت: امیدواریم دولت دوازدهم پس از تش//کیل کابینه به طور جدی به این مسایل بپردازد.

رییس ات//اق ته//ران، در ادامه، انعقاد ق//رارداد توت//ال را مقدمهای ب//رای ورود سایر کمپانیهای بزرگ خارجی به ایران توصیفکردوگفت:آنچهشکلگیریاین قراردادهاراتسریعمیکند،اصالحروشهاو فرآیندهاست.درواقعازاینطریقدرفضای کسبوکاربهبودحاصلمیشود.

او با اشاره به رتبه نازل ایران در شاخص بهبود فضای کسبوکار گفت: هیچ گاه به دلیل آنکه عملکردها منجر به افت جایگاه ایران در این ش//اخص شده، فرد یا نهادی را تنبیه نکردهایم؛ بلکه همواره تش//ویق کرده و لوح و تندی//س اعطا کردهایم. در واقع تاکنون این موضوع مورد بررسی قرار نگرفته است که چرا رتبه ایران در شاخص انجامکسبوکاردرمیان081 کشور،تااین حد نازل است.

خوانساری گفت: در جلسه اخیر ستاد اقتصادمقاومتینیزنسبتبهاصالحروشها تاکید صورت گرفت چراکه اگر فرآیندها اصالح شود، بهبود فضای کسبوکار نیز میس//ر خواهد بود. برای مث//ال در مورد ضرورت ارائه گواهی عدم سوءپیشینه، باید توجهداشتکهتعدادافراددارایسوءسابقه در کشور نسبت به کل بسیار اندک است اما رویهها این گونه است که اکنون گویی درمورد08 میلیوننفرسوءظنوجوددارد و آنها برای انجام هر کاری ملزم به دریافت چنین مدرکی و رفع اتهام از خود هستند.

رییساتاقتهرانتاکیدکرد:بایدسعی کنیم در شورای گفتوگوی استان تهران این مسایل را حل کنیم و مشکالت را از س//ر راه تولید برداریم. همانگونه که در س//ال گذشته، توانستیم چندین مورد را حل کنیم.او با اشاره به مصوبه اخیر ستاد اقتصاد مقاومتی در مورد حسابرسی دفاتر بیمه صاحبان کسبوکار گفت: در اواخر سالگذشته،ستاداقتصادمقاومتیمصوبه کاهش بازه بازرسی دفاتر بیمه به یک سال را ابالغ کرد که س//ازمان تامین اجتماعی تفس//یر دیگری ارائه و اعالم کرد که سال مالی را مالک قرار میدهد اما ستاد اقتصاد مقاومتی در جلسه اخیر، طی مصوبهای جدید، نحوه بازرسی دفاتر کارفرمایان به منظورجلوگیریازهرگونهتفسیرراروشن کرد.برایناساس،سازمانتامیناجتماعی مکلفاست،لیستحقوقدستمزدارسالی کارفرمایانراحداکثرظرفمدتششماه از تاریخ دریافت، مورد رسیدگی قرار داده و در صورتی که از لحاظ تعداد بیمهشدگان یا میزان دس//تمزد یا حقوق یا کار )مدت اشتغال( نقص یا اختالفی مشاهده کند، مراتبرابهکارفرماابالغکردهومابهالتفاوت را وصول کند.

دبیر شورای گفتوگوی استان تهران با اشاره به اینکه اقتصاد ایران هم از ناحیه درگیریهایسیاسیداخلیوهمازناحیه تحوالتبینالمللیتحتفشاراست،ادامه داد:اگرمیاننیروهایداخلیاتحادبهوجود بیاید،میتوانیممشکالترابرطرفکردهو به اهداف برسیم.

رییس اتاق تهران همچنین در ادامه بیان کرد: از س//اختار ش//ورای گفتوگو باید در حد جایگاه آن در تصمیمسازیها انتظارداشت؛بنابراینبهتراستسعیکنیم مشکالتبخشهایمختلفدرامرصادرات را مورد بررسی قرار دهیم و موانع را از سر راه آنها برداریم.

صادرات توسعه نیابد، تولید به حرکت در نمیآید

درهمینراستامحمدرضانجفیمنش با اش//اره به تلقیهایی که سازمان تامین اجتماع//ی از قراردادهای خرید و فروش داش//ته و آن را پیمان قلمداد کرده است، گفت:اینتفسیرمشکالتبسیاریرابرای فعاالن اقتصادی ایجاد کرده است. از این رو پیش//نهاد میشود، پرونده آن دسته از ش//رکتهایی که مشمول قرارداد پیمان دانسته شدهاند و جریمههایی برای آنان در نظر گرفته شده، مورد تجدید ارزیابی قرار گیرند.ویهمچنینازضرورتبسترسازی برای تولید صادراتمحور س//خن گفت و اظهارکرد:اتاقتهرانسالگذشته،تعدادی از انتظارات بخشخصوصی را خطاب به دولتاعالمکردوبرایحلآنکارعملیاتی صورت گرفت. الزم است در سالجاری نیز چنین اقدامی صورت گی//رد. چراکه اگر صادرات توسعه نیابد، تولید به حرکت در نمیآیدوالبتهایجادفرصتهایشغلینیز بامشکلمواجهمیشود. سهمانعاساسیصادرات در ادامه این جلس//ه، محمد عیدیان، مسوولدبیرخانهشورایگفتوگویاستان تهرانبااشارهبهمصوبهسیودومینجلسه شورا از تشکیل کارگروه رفع موانع صادرات غیرنفت//ی خبر داد که به صورت هفتگی همانند کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولیدتشکیلجلسهمیدهد.

او افزود: در این کارگروه راهکاریهایی برای توسعه صادرات غیرنفتی ارائه شده است که آسیبشناس//ی موانع صادراتی سال گذشته و اصالح آن، انتقال دبیرخانه شورای عالی صادرات به اتاق ایران، تاکید بر شکلگیریشرکتهایمدیریتصادرات، ایجاد بانک جامع صادرکنندگان غیرنفتی و توسعه بازار سرمایه و جلب سرمایههای خارجی از جمله این راهکارهاست.

همچنی//ن در ادامه محم//د الهوتی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رییس کنفدراس//یون صادرات ایران، با اشاره به اینکه از این نمونه ارائه راهکارها به کرات در سالهای گذشته ارائه شده است، روی سه مانعاصلیتوسعهصادراتغیرنفتیدست گذاش//ت و توضیح داد: به نظر میرسد، غیرواقعی بودن نرخ ارز و عدم تعدیل آن بر مبنای نرخ تورم، تسهیالت گرانقیمت و حملونقل گران که ش//امل هزینههای بندری نیز میشود از مهمترین مسایلی است که مانع رشد صادرات شده است.

او در ادامه با اش//اره به اینکه آمارها از کاهش صادرات حکایت دارد، افزود: بسته حمایت از صادرات در قانون بودجه لحاظ شده و در شورای اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه جلساتی در این مورد برگزار شده اس//ت اما ظاهرا در قبال04 میلیارد دالر صادرات، قرار اس//ت،021 میلیارد تومان تشویق در نظر بگیرند و سازمان برنامه قرار است این رقم را به صورت نقدی پرداخت کند.تخصیصایناعتبارناچیزبرایتشویق صادرکنندگاندرشرایطیاستکهنرخارز نیز به طور دستوری پایین نگه داشته شده است،قابلاعتنانیست.

رییس کنفدراسیون صادرات در ادامه ب//هتعییننرخ11 درصدیتس//هیالت صادرکنندگان در س//ال گذش//ته اشاره کرد و گفت: در س//الجاری، زمزمههایی مبن//یبرافزایشنرخ11 درصدیبه41 درصد مطرح اس//ت، با این استدالل که صادرکنندگان بتوانند از منابع بانکی نیز بهره بگیرند اما به نظر میرس//د افزایش این نرخ، رقابتپذیری صادرکنندگان در بازارهای جهانی را تحت تاثیر قرار دهد. تا زمانی که در رفتار و سیاستگذاریها تغییر ایجاد نشود، نمیتوان به توسعه صادرات امید داشت. متولیمتمرکزینداریم حمیدرضاصالحینیزبابیاناینکهحوزه صادراتمتولیمتمرکزیندارد،افزود:الزم است،توسعهصادراتازطریقفردکارآمدی در قالب معاونت توسعه صادرات در نهاد ریاستجمهوری مورد پیگیری قرار گیرد. همچنینتجدیدنظردرموردجهتگیریها دردیپلماسیسیاسیونیزافزایشتعاملبا همسایگان از ضرورتهای توسعه صادرات غیرنفتیاست.

ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رییس اتاق تهران نیز در این باره گفت: عارضهای که اقتصاد ایران را گرفتار کرده، کمرشدی استوکلیدحلاینمساله،توسعهصادرات اس//ت. مواردی که به عنوان راهکارهای کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی مطرح ش//د، میتوان ب//ه عنوان خواس//تههای بخشخصوصی اولویتبندی کرد و برای هریکازآنهاراهکارعملیاتیاندیشید.

همچنینمهدیپورقاضیبراینعقیده بودکهنکاتکلیدیدراینراهکارهامغفول مانده اس//ت. رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در این خصوص گفت: به چهدلیلموضوعنرخارزدرذیلاینمسایل و خواس//تهها قرار نگرفته است. موضوع مهم دیگر این اس//ت ک//ه با وجود تالش وزارت امور خارجه، رابطه ما با همسایگان مطلوبنیست.

اوبااشارهبهضعفرقابتپذیریکاالهای صنعتیکشورگفت:وقتیقیمتوکیفیت کاالها رقابتی نیست، چگونه میتوان به توسعهصادراتفکرکرد؟اینمسالهایاست ک//ه وزارت صنعت باید روی آن کار کند. اصالح سیاستهای ارزی، ارائه تسهیالت ارزانقیمت،تقویتروابطخارجیورقابتی کردن صنعت از مهمترین اقدامات برای رشدصادراتغیرنفتیاست.

الهمحمدآقایی،مدیرکلاموراقتصادی و دارایی استان تهران نیز با اشاره به اینکه آنچهازناحیهکارگروهتوسعهصادراتمطرح ش//ده، به عنوان راهبردهای بلندمدت و کوتاهمدتقابلاستفادهاست،گفت:واقعیت این است تا زمانی که میان اقتصاد ایران و جهان، ارتباط مطلوبی وجود نداشته باشد، صادراتتوسعهنخواهدیافت.دراینمیان، اصالح نرخ ارز باید یکبار برای همیش//ه اتفاقبیفتد.ضمنآنکهشناساییبازارهای هدفنیزبسیارحائزاهمیتاست.درحال حاضر جای اف//راد حرفهای که در زمینه تقویت ارتباطات تجاری ایران با کشورهای هدف تجاری در س//فارتخانهها نقش ایفا کنند،خالیاست.

او با تاکید براینکه باید نسبت به ارتقا کیفیتتولیداتنیزاقداماتیصورتگیرد، افزود: بسیاری از محصوالت ایرانی ماهیت س//نتی دارند. زمانی این کاالها صنعتی میشوند که تکنولوژی وارد کشور شود.

کمبودبرقدرش/هرکصنعتی عباسآباد

در ادامه این نشس//ت موضوع تامین برقواحدهایمتقاضیدرشهرکصنعتی عباسآباد مطرح ش//د. بر همین اساس سجاد هاش//می، رییس هیاتمدیره این ش//هرک صنعتی با اش//اره به اینکه برای استان تهران سهمی از اشتغالزایی در نظر گرفته شده است، گفت: عملکرد شهرک صنعتیعباسآباددرسال5931 نسبت بهس//ال4931،حدود01 درصدرش//د نشان میدهد و این شهرک به عنوان یکی ازفعالترینشهرکهایصنعتیمحسوب میش//ود. اکنون این ش//هرک با معضل دسترسی به برق مواجه است.

او ادامه داد: واحدهای مس//تقر در این شهرکصنعتیبهاندازهایجاد681 مگاوات برق به وزارت نیرو پول پرداختهاند و هنوز این ظرفیت ایجاد نشده است. در مقطعی گفته شد که میتوان در یک بازه 51روزه از طریق پست موبایل، نیاز شهرک به برق را تامین کرد اما شش ماه است که پست موبایل نیز ایجاد نشده است. کمبود برق در این شهرک تا آنجا پیش رفته است که 50 واحد جدید در شرف آغاز کار هستند و برق ندارند. تعیینارزشبرنجوارداتی همچنیندرادامهایننشست،مشکالت واردکنندگانبرنجدرتعیینارزشبرنجهای وارداتی توسط گمرک مطرح شد. مساله واردکنن//دگان برنج آن اس//ت که ارزش گمرکیبرنجوارداتیکهرویسایتگمرک درج میشود با تغییرات جهانی قیمت این کاالتطابقنداردوبهگفتهمسووالنانجمن واردکنن//دگان برنج، این عدم هماهنگی مش//کالتی را برای واردکنن//دگان ایجاد کرده است.

مسیحکشاورز،دبیرانجمنواردکنندگان برنجمشکلبهروزنشدنارزشهاوقیمتها در سیستم دفتر تعیین ارزش گمرک را خروج بیرویه و بیدلیل ارز از کشور، ایجاد اختالفدرارزشهایاظهاریواردکنندگان موردوثوقواطمینانبهعنوانکماظهاریو تشکیلپروندهدرکمیسیونهایمربوطه، طوالنیبودنزمانرسیدگیدردفاترارزش و واردات، ایجاد انگیزه در ورود برنج به کشور از مبادی غیررس//می )قاچاق( و تضییع حقوق مردم و دولت عنوان کرد.

کاوه زرگ//ران، ریی//س کمیس//یون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران نیز در این باره گفت: به دلیل آنکه نوسانات قیمت جهانی کاالهای اساسی باالست، این تمایل در صنای//ع غذایی وجود دارد که تعامل تنگاتنگی میان تش//کلهای این بخش و کمیته تعیین ارزش گمرک شکلبگیرد.

وی همچنی//ن در رابطه نوس//ان نرخ ارز گفت: به نظر میرسد، دونرخی بودن ارز، درآمدهایی را برای دولت ایجاد کرده که انگیزه تکنرخی کردن آن را کمرنگ میکند. کس//انی که به روسیه صادرات دارند، به ش//دت از نحوه بازگشت ارزشان گالیه دارند چرا که بانک توسعه صادرات، آنها را به صرافیهایی معرفی میکند که ارزصادرکنن//دگانرا071 تا081 تومان زیرقیمتخریداریمیکنند. اعالمآمادگیگمرک در پایان این نشس//ت، رییس شورای گفتوگویاستانتهرانازعملکردنهادهای متولی تنظیم بازار که در تش//خیص نیاز بازار، زمان مناسب واردات و عرضه به موقع ضعیف عمل میکنند، انتقاد کرد. رییس ات//اق تهران نیز از آنچه اعتماد گمرک به تشکلها در تعیین ارزش کاالها میخواند تقدیر کرد و گفت: الزم است دفتر تعیین ارزش گمرک، ارتباط خود را با تشکلها تقویت کند تا قیمتها به روز باشد.

اسکندری، نماینده گمرک نیز نسبت ب//ه تقویت این ارتباط اعالم آمادگی کرد. او گف//ت: امکان پیشاظه//اری نیز برای واردکنندگان فراهم ش//ده تا از این پس دیگر، مشمول فرآیند طوالنی اظهار شرح واردات خود نباشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.